Uusi rakentamislaki – miten se vaikuttaa rakentamislupavaiheeseen?

Uusi rakentamislaki astuu voimaan vuoden 2025 alussa. Eduskunta hyväksyi maaliskuussa rakentamista koskevan lain, jonka vaatimuksia täydentävät ympäristöministeriön julkaisemat asetukset ilmastoselvityksestä ja materiaaliselosteesta.

Mitä uusi rakentamislaki tarkoittaa käytännössä?

Lakiuudistuksen tavoitteena on paitsi vähähiilinen yhteiskunta, myös rakentamisen laadun parantaminen ja rakentamisen sujuvoittaminen sekä rakennetun ympäristön digitalisaation vauhdittaminen. Digitalisaatio lisää älyä rakentamiseen ja alueidenkäyttöön, jolloin rakennuslupa ja toimenpidelupa korvattaisiin yhdellä lupamuodolla, rakentamisluvalla. Tuolloin myös lupaa edellyttävien rakentamishankkeiden kynnystä nostettaisiin.

Rakentamista ohjaa toistaiseksi vuonna 2001 voimaantullut Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka koskee alueiden suunnittelua, käyttöä ja rakentamista. Uuden rakentamislain myötä rakentamislupavaiheessa laadittaisiin ilmastoselvitys rakennuksen vähähiilisyydestä perustuen rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmään ja kansalliseen päästötietokantaan. Kiertotaloutta edistettäisiin korostamalla rakennukselta vaadittavia elinkaariominaisuuksia: teknisen käyttöiän tavoitteita, muunneltavuutta, huollettavuutta ja korjattavuutta koko portfolion osalta.

Materiaaliseloste uudelle tai rakentamislupaa edellyttävälle laajamittaisesti korjattavalle rakennukselle sisältäisi koneluettavassa muodossa tiedot kaikista rakentamisessa käytetyistä materiaaleista ja tuotteista. Lisäksi rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä vahvistettaisiin purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksellä.

Mitä voidaan jo nyt tehdä hiilineutraaliustavoitteiden eteen?

Tavoitteenamme on olla merkittävä toimija ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. Hiilijalanjäljen ohjauksen ja optimoinnin lisäksi hyviä esimerkkejä positiivisesta vaikuttamisesta palveluidemme kautta ovat esimerkiksi energiakatselmukset ja  energiaremontit.

Käyttämämme ohjausprosessi antaa tehokkaan ja tarkan työkalun hiilijalanjäljen ohjaukseen aina hankesuunnittelun alusta vastaanoton todentamiseen saakka. Käytössämme oleva laskentamenettely vastaa hyvin uuden rakennuslain mukaisia vaatimuksia. Raksystemsin Green Building Services -yksiköllä on käytössään laskentamallit ja yksityiskohtaiset tulosteet, joiden avulla voimme tehokkaasti ohjata hankkeen ratkaisujen koko hankkeen ajan. Osana tulosteita saadaan materiaaliseloste, josta on nähtävissä resurssitehokkuuden toteutuminen hankkeessa.

Alkuvaiheen optimointiin vastaa Raksystemsin hiilijalanjäljen ja kustannusten monitavoiteoptimointiin kehittämä Hiili-MOBO palvelu. Malli soveltuu hyvin käytettäväksi rakennushankkeen alkuvaiheessa tehtävään ohjaukseen. Sen tarkoituksena on löytää kiinteistöille tehokkaimmat ratkaisut sekä kustannuksien että hiilijalanjäljen pienentämiseen kohti ympäristöystävällisiä ja kustannusoptimeja ratkaisuja.

Ilmastoselvityksen mukainen laskentamalli mahdollistaa myös työmaan energiankäyttöön ja kuljetuksiin liittyvän ohjauksen.

Mitä rakentamislain voimaanastumisen jälkeen on odotettavissa?

Yksinkertaisempi lupajärjestelmä ja korkeampi lupakynnys tulevat sujuvoittamaan rakentamista. Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokat muutetaan vastaamaan paremmin käytäntöä. Uuden rakentamislain myötä pätevyysvaatimusten tulkinta tulee yhtenäistymään, jolloin paikallisella lupaviranomaisella ei olisi enää tarvetta arvioida todistuksilla osoitettua ja rekisteröityä pätevyyttä.

Uuden rakentamislain mukainen tapa tekee rakentamisesta kustannustehokkaampaa ja voi parhaimmillaan toimia vauhdittajana myös rakentamisalan talouskasvulle.