Sidosryhmien näkemykset Raksystemsin vastuullisuustyön tueksi

Joulukuussa 2022 Raksystems Groupin sidosryhmille lähetettiin kysely, jonka tarkoituksena oli selvittää näkemyksiä ja odotuksia Raksystemsin vastuullisuuteen liittyen. Kysely lähetettiin työntekijöille, omistajille ja hallituksen jäsenille, yhteistyökumppaneille, alihankkijoille ja B2B-puolen asiakkaille.

Vastuullisuus koetaan tärkeäksi jatkuvan yhteistyön kannalta

Suomessa vastausprosentti jäi reiluun seitsemään, kun Ruotsissa jopa 31% kyselyn saaneista vastasi siihen. Kysely koostui kolmesta pääosiosta, jotka olivat yleinen mielikuva yrityksen vastuullisuudesta ja sen viestinnästä, vastuullisuuden fokusalueet sekä palaute vastuullisuustyön kehittämiseksi. Kyselyn avulla haluttiin esimerkiksi saada käsitys eri sidosryhmien vastuullisuuteen liittyvien osa-alueiden merkityksestä ja kuinka hyvin niihin oli vastaajan mielestä Raksystemsillä panostettu.

Yleisesti ottaen suomalaisilla sidosryhmillä oli hyvä yleiskuva Raksystemsin vastuullisuudesta ja he kokivat sen tärkeäksi. Yleiseksi arvosanaksi vastuullisuudelle annettiin 74/100, kun taas vastuullisuuden ja vastuullisen toiminnan tärkeys yhteistyölle arvotettiin 80/100. Vastuullisuus ja siihen panostaminen koettiin siis tärkeäksi yhteistyön jatkumisen kannalta.

Asiakkaiden tarpeet ja toiveet tulevat erityisen hyvin kuulluiksi

Vastauksissa tuli vahvasti ilmi jokaisessa vastaajaryhmässä, että asiakkaiden tarpeita ja toiveita ymmärretään erityisen hyvin ja ne otetaan laaja-alaisesti huomioon. B2B-asiakkaat, yhteistyökumppanit ja alihankkijat kokivat myös, että palveluita kehitetään jatkuvasti, mikä nähtiin erittäin tärkeänä vastuullisuuden kannalta. Samoissa vastaajaryhmissä myös työturvallisuus ja asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentäminen koettiin tärkeäksi ja siihen toivottiin tulevaisuudessakin kehitystä.

Työntekijöiden, omistajien ja hallituksen jäsenten mielestä olemme onnistuneet erityisen hyvin kiinteistöjen ja sitä kautta niiden käyttäjien hyvinvoinnin parantamisessa ja tämä osa-alue koettiin erittäin tärkeäksi myös jatkon kannalta. Omistajien ja hallituksen jäsenten mielestä työntekijöiden kouluttamisen ja kehittämisen nähtiin myös onnistuneen.

Vastuullisuusviestinnässä löysimme sen sijaan parantamisen varaa. Vastaajat, erityisesti Raksystemsin omat työntekijät, kokivat vastuullisuudesta viestimisen erittäin tärkeäksi ja sitä odotettiin tapahtuvan enemmän esimerkiksi nettisivujen, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median kautta. Erityisesti yrityksen omat nettisivut koettiin tehokkaimmaksi viestintäkanavaksi vastuullisuuteen liittyen.

Suomessa työntekijät toivoivat myös lisää panostusta tasa-arvon parantamiseen työpaikalla. Omistajat ja hallituksen jäsenet taas kokivat, että asiakkaiden hiilijalanjäljen pienentämisessä ja ihmisten kannustamisessa ympäristöystävälliseen toimintaan nähtiin parantamisen varaa. Tilanne vastuullisuuden kannalta kaikkiaan koettiin Suomessa parempana kuin Ruotsissa.

Tulokset tukevat vastuullisuusraportointia ja tulevaa kehitystyötä

Sidosryhmäkyselyn tuloksien perusteella lähdemme tarkastelemaan tarkemmin yrityksemme ja eri palveluidemme vaikuttavuutta tämän vuoden aikana. Näiden perusteella voimme löytää konkreettiset mittarit ja tavoitteet tulevaisuuden kehitystyölle.

Julkaisemme vastuullisuusraportin Group-tasolla ensimmäistä kertaa tänä keväänä. Kiitos sidosryhmiemme avun ja panostuksen, olemme saaneet tärkeää tietoa siitä, missä vaiheessa olemme nyt, jotta voimme suoriutua entistä paremmin myös tulevaisuudessa.