Asbesti

Asbesti on yleisnimike eräille luonnosta saataville kuitumaisille silikaattimineraaleille, jotka voidaan jakaa eri asbestimineraaleihin.

Näitä ovat krysotiili eli valkoinen asbesti, amosiitti- ja antofylliittiasbesti ja krokidoliitti eli sininen asbesti.

Asbestia käytettiin aiemmin sen hyvien ominaisuuksien, kuten asbestikuitujen
lämmöneristävyyden, kemiallisen kestävyyden, hyvän vetolujuuden ja mekaanisen kestävyyden takia. Rakennusmateriaaleissa sitä käytettiin erityisesti eristeenä, palosuojauksessa, sideaineena sementtilevyissä, maaleissa sekä liimoissa.

Asbestin käyttö ajoittuu 1920–1990- luvuille, mutta erityisen runsasta sen käyttö
oli 60–70-luvuilla. Suomen rakennusaineteollisuus lopetti asbestipitoisten tuotteiden valmistuksen 1988 jälkeen. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä 1.1.1993 alkaen. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa on kielletty kokonaan 1.1.1994.

Ennen korjauksen aloittamista tulee selvittää, sisältävätkö purettavat tai korjattavat rakenteet asbestia. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai muun, joka ohjaa ja
valvoo rakennushanketta, on huolehdittava, että asbestipurkutyötä varten tehdään asbestikartoitus, joka tulee dokumentoida kirjallisesti. Käytännössä kaikissa
ennen 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Tarvittavan asbestipurkutyön suorittaminen edellyttää työsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa. Aluehallintovirasto ylläpitää asbestipurkutyöluparekisteriä, josta löytävät luvan saaneet toimijat.

Käsiteltäessä asbestipitoisia materiaaleja, vapautuu ilmaan hienojakoista pölyä,
jossa on asbestikuituja. Asbestipölyn päästessä hengitysteihin ja keuhkoihin, on
mahdollista, että ihminen altistuu asbestisairauksille. Asbestipöly on lähes liukenematon biologisessa ympäristössä ja kertyy sen vuoksi elimistöön. Ehjä, kiinteä
ja pölyämätön asbestipitoinen materiaali ei sellaisenaan aiheuta vaaraa. Toimenpiteisiin on ryhdyttävä vasta silloin, kun asbestia sisältäviä rakennuksen osia korjataan tai puretaan. Rakenteisiin jätetty asbesti on peitettävä ja merkittävä asianmukaisesti. Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään erikseen jätelainsäädännössä.

Lähteet: Asbesti rakennusmateriaaleissa, Työterveyslaitos.

Työsuojelu

Rakennustieto
RT 18-11246 Asbesti rakentamisessa

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta