Kodit / Asuntokauppa / Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus

Asunnon kosteuskartoitus tuo varmuutta asuntokauppaan ja selkeyttä remontointitarpeeseen.


Kosteuskartoitus selvittää asunnon märkätilojen kunnon

Kerrostalohuoneiston myynnin yhteydessä suositellaan teetettäväksi pesutilan kosteuskartoitus. Ajoissa havaitun vaurion tai puutteen korjaaminen voi tuoda tuntuvia säästöjä kodin nykyiselle ja tulevalle asukkaalle.

Kosteuskartoitus on tarkoitettu yksittäisen tilan tai rakenteen kosteustilanteen selvittämiseksi – kartoitus suoritetaan yhdellä käyntikerralla.

Palvelussa selvitetään tutkittavan tilan tai rakenteen kosteustilanne, mahdolliset kosteusvaurioriskit, sekä mahdolliset korjaus- tai lisätutkimustarpeet. Asiakas saa palvelusta kirjallisen raportin, jossa ilmenee havaittujen epäkohtien merkitys ja toimenpidesuositukset.


Kosteuskartoitus soveltuu kerrostaloasunnon kauppaan

Kerrostaloasunnon märkätilojen kosteuskartoitus on kannattavaa tehdä viimeistään asunnon myyntivaiheessa tai silloin, kun epäilet vauriota asunnon märkätiloissa.

Kartoituksella helpotat asuntokauppojen toteutumista: kosteuskartoituksesta saatavan raportin avulla kerrot ostajaehdokkaalle tutkittujen tilojen kunnosta sekä vähennät riskiä mahdollisesta kaupan jälkeisestä riitatilanteesta.


Ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit sisältävät lisätietoa palvelusta ja siihen valmistautumisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Kartoituksesta tehdään aina kirjallinen sopimus, jonka sisältö on yksilöity. Mahdolliset rajaukset ja kartoitettavat tilat huoneittain määritellään sopimukseen.

Kosteuskartoituksessa selvitetään yksittäisen tilan tai rakenteen kosteustilanne.

Kartoitukseen kuluu aikaa noin ½ -2 tuntia per rakenneosta/tila kohteesta riippuen.

Kartoituksessa kosteudelle tavallisesti alttiina olevat pinnat havainnoidaan kosteudentunnistimella tiheällä otannalla eli haravoimalla, jolloin mittapisteiden väli on 0,2 – 0,5 m. Muista pinnoista kosteuskartoitus suoritetaan kosteudentunnistimella vain, mikäli pintapuoleisessa ja silmämääräisessä tarkastelussa havaitaan kosteuteen viittaavia tekijöitä.

Tilaajan luvalla rakenteeseen voidaan porata kosteusmittausreikä tai rasiaporareikä, jonka kautta selvitetään rakenteen kunto silmämääräisesti ja kosteusmittauksien levy- ja puurakenteissa. Kosteusmittausreiän halkaisija on noin 6 mm ja rasiaporareiän 115 mm. Kosteuskartoituksen vakiosisältöön kuuluu enintään kaksi reikää, sekä 1 reikä / lisähinnoiteltu tila.

Keittiössä havainnoidaan lattiat kylmäkoneiden edustalta ja vesipisteiden lähellä olevat seinäpinnat sekä allaskaappi kosteudentunnistimella tiheällä otannalla (mittapisteiden väli 0,2 – 0,5 m). Lisäksi tarkastetaan vesi- ja viemärilaitteet näkyviltä osin aistinvaraisesti havainnoimalla.

Kosteuskartoituksen yhteydessä tarkastaja arvioi myös, onko kohteessa olemassa riski muihin kuin pintapuolisesti havaittuihin virheisiin ja puutteisiin. Mikäli riskiepäily on perusteltua, eikä epäilyttävästä rakenteesta saada selvyyttä ainetta rikkomattomin menetelmin, suosittelee tarkastaja lisätutkimuksia. Tehtävistä lisätutkimuksista laaditaan aina erillinen sopimus.

Lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja sähkötekniikkaa arvioidaan rakennusteknisen asiantuntijan toimesta ainoastaan, mikäli niillä on kartoituksen kannalta oleellista merkitystä, silloinkin arviointi tapahtuu vain pintapuolisesti ja aistinvaraisesti.

Kylmiöiden tarkastus ei sisälly palveluun. Lisäksi tiili-, betoni-, harkko-, tms. kiviainesrakenteen kosteusmittaus rakenteeseen poratusta reiästä ei kuulu kosteuskartoituksen sisältöön. Kyseinen kosteusmittaus voidaan toteuttaa erillisenä lisätyönä. (ks. Kosteuskartoitus Tilaussopimus). Mikäli kyseinen kosteusmittaus tilataan, toimitetaan Tilaajalle betonin suhteellisen kosteuden mittaamisen ohjekortti RT 14-10984.

Kosteuskartoituksella ei pystytä selvittämään rakenteiden sisällä mahdollisesti olevia piileviä kosteusvaurioita, mikäli rakenteet ovat kuivuneet vaurioitumisen jälkeen.

Rakenteen sisältä tehdyt kosteusmittaukset eivät täysin poissulje kosteuden olemassaolon mahdollisuutta, koska mittausanturin sijaintia rakenteessa ja rakenteen toteutustapaa ei aina voida varmuudella tietää rakennetta avaamatta.

Pintapuolisessa tarkastuksessa ei yleensä voida arvioida märkätilojen kosteuden- tai vedeneristeen mahdollista olemassaoloa tai kuntoa.

Peltiseinäisten kylpyhuoneiden seinäpinnoista ei voida tehdä kosteuskartoitusta kosteudentunnistimella.

Ole kartoittajan käytettävissä katselmuksen alkaessa. Tilaajaa, asukasta tai omistajaa haastatellaan kartoituksen alkaessa mahdollisuuksien mukaan. Haastattelussa kysyttäviä tietoja ovat mm. kartoitettavien tilojen korjaushistoria, märkätilojen käyttötottumukset ja viimeinen käyttökerta, mahdollisesti havaitut puutteet tai vauriot tai epäilykset niiden olemassa olosta.

Varmista turvallinen ja esteetön pääsy tarkastettaviin tiloihin. Tilaajan tulee järjestää lupa ja pääsy kohteen kosteuskartoittamiseen yhdellä käyntikerralla. Kartoitettaviin tiloihin johtavien kulkureittien esteet tulee poistaa. Esteellisiä ovat lisäksi mm. tilat, joihin varastoitu tavaramäärä estää tilan kartoituksen. Jos kartoitettavissa tiloissa on esteitä tai tiloihin ei päästä, ei kartoitusta näiltä osin suoriteta.

Tilaaja on osaltaan velvollinen huolehtimaan kohteen kunnosta siten, että kosteuskartoittaja voi suorittaa tehtävänsä turvallisesti. Mikäli kohteessa on sellaisia ominaisuuksia, vikoja tai puutteita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa kosteuskartoittajalle ei kartoitusta näiltä osin suoriteta.

Pyydämme kartoituksen tilaajaa mahdollisuuksien mukaan noudattamaan alla olevia suosituksia ja ohjeita.

 • Suihku- ja saunatiloissa pintoja ei saa kastella vuorokauteen ennen kartoitusta. Suositus koskee myös kurapisteitä sekä muita mahdollisesti kastuvia lattia- tai seinäpintoja. WC-istuimien, pesukoneiden ja pesualtaiden käyttö on sallittua.
 • Kartoitettavien tilojen lattiakaivot puhdistetaan mahdollisesta roskasta.
 • Irrotetaan suihkuallas tai ammeen etulevy niiden alla olevien pintojen tarkastusta varten.
 • Kartoitettavia tiloja ei tehotuuleteta ennen kartoitusta eikä kartoituksen aikana. Normaali ilmanvaihto pidetään päällä.
 • Kartoitettavien huonetilojen ovet pidetään suljettuina ennen kartoitusta.
 • Siirretään pois kartoitusta estävä irtaimisto (isot kalusteet ja tavarat, irtokaapit, yms.) pois kartoitettavissa tiloissa mahdollisesti olevien:
  • ulkoseinien viereltä,
  • maanvastaisten seinien viereltä ja lattian vierustoilta,
  • märkätiloja vasten olevilta väliseinäpinnoilta ja lattian vierustoilta
  • sekä – märkätilojen seinä- ja lattiapinnoilta.

Kartoituksen tilaajan tulee järjestää tarvittavat asiakirjat tarkastajan käyttöön katselmuksen ajaksi. Olennaisimmat asiakirjat ovat, kohteesta ja kartoitettavasta tilasta/rakenneosasta riippuen:

 • Rakennepiirustukset ja rakennustyöselitykset.
 • Lämpö-, vesi- ja viemäripiirustukset.
 • Pohjapiirrokset.
 • Tiedot tiloissa mahdollisesti tehdyistä korjaustöistä ja niistä mahdollisesti olevat dokumentit.
 • Raportit tiloissa aikaisemmin tehdyistä kosteus- tai kuntokartoituksista tai muut vastaavat selvitykset.

Kosteuskartoituksesta laaditaan kirjallinen raportti, jossa esitetään havaitut oleelliset vauriot, riskit, puutteet ja korjaustarpeet, sekä toimenpide-ehdotukset havaittujen epäkohtien selvittämiseksi tai korjaamiseksi.

Raporttiin liitetään kohteesta otettuja valokuvia, mikäli ne antavat lisäinformaatiota havainnoista.

Kosteuskartoituksen raportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly korjauskustannusarviota.

Pintapuolisen, aistinvaraisen ja pääosin rakenteita rikkomattoman tarkastusmenetelmän perusteella ei voi saada täyttä varmuutta kohteen vauriottomuudesta.

Rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita ei voida havaita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella, puun kosteus mittarilla tai suhteellisen kosteuden mittalaitteella havaittavaa, rakenteiden pinnalle näkyvää tai muulla tavalla aistittavaa viitettä.

Epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.