Asbestikartoitus

Asbestikartoitus selvittää missä rakennuksen rakennusosissa ja järjestelmissä voi olla terveydelle haitallisia aineita.


Asbesti on terveydelle vaarallinen

Normaalissa käytössä ehjät asbestimateriaalit eivät aiheuta vaaraa terveydelle, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä sisäilmaan. Tämän vuoksi asbestia sisältävät rikkoutuneet materiaalit on syytä poistaa asianmukaisin menetelmin.

Asbestista irtoava pöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Hengittäessä ohuimmat asbestikuidut päätyvät keuhkorakkuloihin saakka.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoituksesta saatava dokumentti liitetään asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tekemään kirjalliseen turvallisuussuunnitelmaan. 


Asbestilainsäädäntö velvoittaa toimimaan turvallisesti ja poistamaan terveydelle haitalliselle asbestikuidulle altistumisen

Asbestikartoituksen lähtökohtana toimii tieto asbestipitoisten rakennusaineiden käytöstä eri rakennusajankohtina. Tarkempi asbestin tunnistaminen tehdään materiaalinäytteen laboratorioanalyysin perusteella, mikä vaatii näytepalojen keräämistä kyseisistä materiaaleista. Mikäli materiaalin asbestipitoisuus voidaan varmuudella todeta materiaalin ulkonäön tai tuotenimen perusteella, voidaan tunnistus tehdä myös silmämääräisesti.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista. Voit tutustua Valtioneuvoston asetukseen asbestityön turvallisuudesta tästä.

Taloyhtiöissä remontti-ilmoitus hyväksytään vasta kun tarpeellinen asbestikartoitus on toteutettu ja siitä saatu kartoitusraportti on toimitettu isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle.


Ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit sisältävät lisätietoa palvelusta ja siihen valmistautumisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Asbestikartoitus on aiheellinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa asunnoissa, kun kotiin suunnitellaan remontteja, jotka sisältävät työvaiheita, joissa rakenteita tai järjestelmiä on aikomus purkaa tai remontin työvaiheet aiheuttavat materiaalin pölyämistä – esimerkiksi seinän hionta, muovimaton poistaminen tai tapettien repiminen irti seinästä.

Tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja ovat olleet rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, läm-möneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, tasoitteet, lattiapäällysteet, asennustarvikkeet, maaputkistot sekä IV-tuotteet.

Vastuussa on taho, joka ryhtyy rakennushankkeeseen: yksityinen henkilö tai organisaatio. Rakennuttaja on vastuussa sidosryhmien tiedottamisesta ja siitä, että hanke tai remontti toteutetaan lain edellyttämällä tavalla.

Yksityishenkilön remontoidessa kotiaan ja urakoitsijan hoitaessa remontin, on asbestikartoitus pakollinen.

Taloyhtiössä remontti-ilmoitus voidaan hyväksyä vasta sitten, kun mahdollinen asbestikartoitus on tehty ja kartoitusrapotti toimitettu isännöitsijälle tai taloyhtiön hallitukselle.

Asbestikartoituksella selvitetään, missä kiinteistön rakennusosissa ja teknisissä järjestelmissä voi olla terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita sekä rakennusmateriaaleja.

Asbestikartoituksesta saadun tiedon perusteella rakennuksen ja järjestelmien muutos- ja korjaustoimet pystytään suunnittelemaan terveyden kannalta parhaimmalla mahdollisella tavalla ja rakennusta on turvallista käyttää.

Asiantuntijan tekemä asbestikartoitus toteutetaan asbestilainsäädännön mukaisesti, jolloin asbestipurkutyöt toteutetaan turvallisesti ja asbestikuidulle altistuminen voidaan välttää.

Asbestikartoitus tehdään näkyvillä olevista materiaaleista. Näytteiden ottamiseksi kartoituksessa rikotaan pinnoitteita näytepalojen ottamiseksi materiaalikerroksista.

Lisäksi pinnoitteita tai rakenteita voidaan avata pistokokeenomaisesti pinnan alla olevien materiaalikerrosten selvittämiseksi sekä avata esimerkiksi huoltoluukkuja.

Suuremmat rakenneavaukset, kuten esimerkiksi timanttiporaukset, eivät sisälly kartoitukseen.

Asbestikartoituksen perusteella laaditaan raportti. Raportissa esitetään kattavasti tiedot asbestipitoisista rakenteista ja järjestelmistä, korjaus- ja purkusuunnittelua sekä urakkalaskentaa ja työturvallisuussuunnittelua varten.

Raportti sisältää muun muassa seuraavat asiat:

  • listaus materiaaleista, joiden ei analyysissa ole todettu sisältävän asbestia,
  • listaus asbestipitoisista materiaaleista ja niiden sijainneista,
  • asbestilaatu, esim. krokidoliitti, krysotiili, antofylliitti, amosiitti,
  • asbestipitoisten materiaalien määrät,
  • toimenpide-ehdotus, jossa määritellään asbestipitoisten aineiden käsittelymenetelmä,
  • asbestipitoisten materiaalien kuntoluokat sekä
  • asbestipitoisten materiaalien pölyävyysluokat.

Tilaajan tulee huolehtia, että hänellä on valtuudet kartoituksen tilaamiseen ja, että kartoituksen tekeminen on mahdollista.

Kartoituksen tilaaja järjestää kartoittajan pääsyn kohteeseen ja huolehtii tilojen käyttäjien tai asukkaiden tiedottamisesta. Tarvittaessa tilaaja järjestää kartoituksessa tarvittavat nostimet ja telineet kartoitettavaan kohteeseen.

Kartoitus tehdään yhdellä käyntikerralla, ellei toisin etukäteen sovita sekä niillä edellytyksillä mitkä kartoitushetkellä vallitsevat.

Tilaajan tulee antaa ennen kartoitusta tieto aiotuista purkutöistä ja niiden laajuudesta.

Lisäksi tilaaja luovuttaa kartoittajan käyttöön kartoitettavan kohteen pohjapiirustukset, tarvittavat rakenneasiakirjat sekä aikaisempien tutkimuksien ja kartoituksien raportit.

Muiden haitta-aineiden kartoitukset tehdään erillisen tarjouksen mukaan ja asbestikartoitusta on mahdollista laajentaa lisätyönä erillisen tarjouksen mukaan.

Mikäli kartoituksessa löytyy asbestipitoisia materiaaleja ja remontti on tuloillaan, tulee kaikki työt tehdä asbestityönä valtuutettujen toimijoiden avulla niiden osien tai tilojen osalta, joissa asbestia todettiin. Mikäli remonttia ei ole tarkoitus tehdä, ja asbestia löytyy ehjistä materiaaleista, ei asbestipurkua ole pakko suorittaa.

Julkinen Aluehallintovirasto ylläpitää Asbestipurkuluparekisteriä, josta voi tarkistaa kenellä on lupa tehdä asbestipurkuja. Yrityksellä, joka suorittaa asbestipurun, tulee olla asbestipurkutyölupa. Asbestipurun suorittava taho poistaa kohteesta syntyvän purkujätteen asiaan kuuluvalla tavalla.

Susteran palveluista ei tällä hetkellä löydy asbestipurkua.

Lyhytkestoisissa huoltotöissä, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja.

Hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapseloinnin tai päällystämisen yhteydessä.

Asbestipitoisten materiaalien läpiporauksessa, kun porauskohtien määrä pysyy vain muutamissa kappaleissa.

  • Esimerkiksi peilikaappia asennettaessa kylpyhuoneen seinään.

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.