Kodit / Asuminen / Kodin tarvekartoitus

Kodin tarvekartoitus

Kodin tarvekartoitus auttaa, kun et tiedä mistä aloittaa. Tarvekartoituksella etsitään keinot ongelmasi ratkaisemiseksi.


Mistä lähteä liikkeelle ongelman selvittämisessä? Miten ja mitä rakenteita tulisi tutkia? Entä mistä aloittaa remontti?

On tilanteita, joissa asunnon mahdolliset ongelmat eivät ole selvillä ja oikean tutkimus- tai tarkastusmenetelmän valinta on vaikeaa. Tarvekartoitus auttaa tilanteissa, kun et tiedä mistä aloittaa.

Kodin tarvekartoitus räätälöidään tarpeisiisi sopivaksi ja sen avulla on tarkoitus löytää keinot kuivailemasi ongelman ratkaisemiseksi.

Tarvekartoitus luo pohjan tehokkaalle, aikaa ja kustannuksia säästävälle korjaukselle tai jatkotutkimukselle. Kartoituksesta laa­ditaan kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.


Suppea vai laaja kodin tarvekartoitus?

Tarvekartoituksia on kaksi erilaajuista; suppea ja laaja.

Suppea kodin tarvekartoitus on sinulle oikea valinta, mikäli ongelmasi koskee yhtä tilaa tai rakenneosaa. Siinä ongelman kartoittamiseksi riittää asiantuntijan kohdekäynti sekä pintakosteuskartoitukset niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen kannalta merkittäviä.

Laaja kodin tarvekartoitus on sinulle oikea valinta, mikäli ongelmasi koskettaa koko asuntoa tai suurta osaa siitä ja lähtötietojen kartoittamiseksi on syytä tarkentaa lähtötietoja heti tarvekartoituksen yhteydessä tiettyjen mittausten avulla. Sisäilmaongelmat vaativat laajemman tutkimisen.

Asiantuntijat laativat kummastakin tarvekartoituksesta tiiviin raportin, jossa on kerrottu ongelma, tehdyt havainnot ja mittaustulokset, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Usein kysytyt kysymykset

Tarvekartoituksessa asiantuntija perehtyy ongelmaan, tekee tarvittavia havaintoja ja tarkastuksia sekä ehdottaa jatkotoimenpiteitä, mikäli tutkimusta ei voida suorittaa käynnin yhteydessä.

Tarvekartoituksesta tuotetaan asiakkaalle toimenpide-ehdotukset, joissa tuodaan esille kohteen kannalta tärkeät toimenpiteet tai jatkotutkimukset.

Toisinaan ongelma voi koskea yhtä tilaa tai rakenneosaa ja sen kartoittamiseksi riittää kohdekäynti ja asiantuntijan arvio tutkimustarpeesta – toisinaan epäily ongelmasta taas koskettaa koko asuntoa tai suurta osaa siitä ja lähtötietojen kartoittamiseksi on syytä tarkentaa lähtötietoja heti Tarvekartoituksen yhteydessä tiettyjen mittausten avulla. Tämän vuoksi Tarvekartoitus voidaan tehdä suppeana tai laajana.

Tarvekartoituksen kohdekäynnin yhteydessä tutustutaan käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja piirustuksiin sekä mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin ja tiedossa oleviin ongelmiin.

Tarvekartoituksessa arvioidaan ongelman arvioimisen kannalta oleellisilta osin rakenteiden ja talotekniikan kuntoa silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.

Pintakosteuskartoituksia tehdään kartoituksen yhteydessä niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen kannalta merkittäviä.

Jos tarvekartoituksen yhteydessä havaitaan yksittäisiä riskirakenteita tai vauriojälkiä, voidaan niiden kuntoa selvittää tarvekartoituksen yhteydessä. Riskirakenteet ja vauriojäljet selvitetään rakenneavausten ja/tai materiaalinäytteiden mikrobianalyysien avulla saman käynnin aikana lisätyöhinnaston mukaisesti.

Laajemmat kuntotutkimukset tai rakenteenavaukset eivät sisälly tarvekartoitukseen.

Tarvekartoituksen kohdekäynnin yhteydessä tutustutaan käytettävissä oleviin asiakirjoihin ja piirustuksiin sekä mahdollisiin aikaisempiin tutkimuksiin ja tiedossa oleviin ongelmiin.

Ongelman ratkaisemisen kannalta merkityksellisten, asuintiloihin liittyvien tilojen silmämääräinen arviointi (esim. kellari, ryömintätila).

Tarvekartoituksessa arvioidaan rakenteiden ja talotekniikan kunto silmämääräisesti, sekä arvioidaan eri tutkimusmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen kohteeseen.

Pintakosteuskartoituksia, hetkellisiä olosuhde- ja paine-eromittauksia sekä savutestejä tehdään kartoituksen yhteydessä niiltä osin, kun ne ovat kartoitettavan ongelman arvioimisen kannalta merkittäviä.

Jos tarvekartoituksen yhteydessä havaitaan yksittäisiä riskirakenteita tai vauriojälkiä, voidaan niiden kuntoa selvittää tarvekartoituksen yhteydessä. Riskirakenteet ja vauriojäljet selvitetään rakenneavausten ja/tai materiaalinäytteiden mikrobianalyysien avulla saman käynnin aikana lisätyöhinnaston mukaisesti.

Laajemmat kuntotutkimukset tai rakenteenavaukset eivät sisälly tarvekartoitukseen.

Tarvekartoitus tehdään kertakäyntinä niillä edellytyksillä, jotka vallitsevat kohteessa kartoitushetkellä. Mahdolliset lisäkäynnit ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä.

Tarvekartoituksen tuloksena on tehtyjen havaintojen sekä
toimenpidesuositusten kirjaaminen. Kartoituksesta laaditaan suppea kirjallinen raportti, joka käsittää ongelman kuvauksen, tehdyt havainnot ja mittaustulokset, jatkotutkimustarpeet sekä toimenpidesuositukset.

Toisinaan syy ongelmiin löytyy jo tarvekartoituksen aikana, eikä laajempia tutkimuksia tarvitse tehdä. Mikäli niitä nähdään aiheelliseksi tehdä, suosittelee asiantuntija talotekniikan tai rakenteiden kunnon selvittämiseen liittyviä tutkimuksia, sisäilmatutkimusta tai laajempia kosteusmittauksia.

Lisätutkimukset, jotka eivät kuulu tarvekartoituksen sisältöön, ovat erikseen sovittavaa erillisveloitettavaa työtä. Lisätutkimusten teettäminen on tilaajaan vastuulla.

Tarvekartoitusraportti ei ole korjaustyöselitys tai korjaussuunnitelma, eikä siihen sisälly kustannusarvioita.

Tarvekartoitus ei sovi riita-asioiden asiantuntijatehtäviin eikä asuntokauppaan liittyväksi tarkastukseksi.

Tarvekartoituksen alussa asiantuntijalla tulee olla mahdollisuus haastatella kohteen käyttäjää tai omistajaa. Haastattelun tavoitteena on hankkia asiantuntijan tarvitsemia tietoja tarvekartoituksen sisällön tarkentamiseksi.

Kohteen käyttäjän tai omistajan tulee olla läsnä koko kartoituksen ajan.

Tilaajan tulee järjestää saatavilla olevat kohteen asiakirjat asiantuntijan käyttöön kartoituksen ajaksi. Olennaisia asiakirjoja ovat muun muassa:

  • pohjapiirros, rakennuslupapiirustukset, muutospiirustukset
  • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset
    ja -työselitykset
  • rakennepiirustukset ja työselitykset
  • kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit.

Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.