Ilmastonmuutos rakennusalalla ja usein kysytyt kysymykset

Ilmastonmuutos ja vastuullisuuden huomioiminen ovat olleet trendinä jo pitkään, eikä niitä voi rakennusalallakaan unohtaa. Kiinteistön elinkaarivaikutuksiin, ilmastonmuutokseen ja hiilidioksidipäästöihin liittyy monia kysymyksiä. Kokosimme sinulle vastaukset yleisimmin kysyttyihin kysymyksiin liittyen rakennusalan hiilijalanjälkeen ja ilmastonmuutokseen rakennusalalla.

Mitä ovat kasvhuoneilmiö ja kasvihuonekaasut?

Kasvihuoneilmiö tarkoittaa ilmakehän kaasujen takaisinheijastusvaikutusta, joka estää auringon lämpösäteilyn heijastumista takaisin avaruuteen. Kasvihuoneilmiö on maapallon elämän kannalta välttämätön. Ilmastonmuutos tarkoittaa ihmisen aiheuttamaa kasvihuoneilmiön voimistamista, joka on mittasuhteiltaan voimakkaampi ja aikajänteeltään paljon nopeampi kuin luonnollisista syistä johtuvat muutokset.

Kasvihuonekaasuista vesihöyryllä on kasvihuoneilmiön ylläpitämisessä kaikista suurin rooli. Ihmisen toiminnalla ei kuitenkaan ole merkittävää roolia ilmakehän vesihöyrypitoisuuksiin vaikuttamisessa, joten vesihöyryä ei sikäli ole tarpeen tarkastella muiden kasvihuonekaasujen yhteydessä ja ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta.

Antropogeenisillä kasvihuonekaasuilla tarkoitetaan niitä kasvihuoneilmiötä voimistavia kaasuja, joiden pitoisuuksiin ilmakehässä ihmisen toiminta oleellisesti vaikuttaa. Näistä kaasuista merkittävin on hiilidioksidi CO2 – hiilen palamistuote. Ilmakehän hiilidioksidi on osa luonnollista hiilen kiertoa, mutta ihmisen vaikutuksesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on kasvanut voimakkaasti. Pääasiallisena syynä tähän on fossiilisten polttoaineiden hiilivaraston vapauttaminen ilmakehään polttamalla.

Hiilidioksidin jälkeen merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat metaani CH4 ja typpioksiduuli eli dityppioksidi N2O. Kuten hiilidioksidi, myös metaani ja typpioksiduuli ovat luonnollisista syistä ilmakehässä esiintyviä kaasuja, mutta ihmisen toiminta on kasvattanut niiden pitoisuuksia kasvihuoneilmiötä voimistaen. Niiden kasvihuoneilmiötä voimistava vaikutus on merkittävästi hiilidioksidia suurempi (100 vuoden tarkastelujaksolla metaanilla 28-kertainen ja typpioksiduulilla 265-kertainen).

Lisäksi kasvihuoneilmiöön vaikuttavat F-kaasut eli fluoratut kasvihuonekaasut. F-kaasuihin sisältyy useita eri yhdisteitä: fluorihiilivedyt (HFC:t), perfluorihiilivedyt (PFC), rikkiheksafluoridi SF6 ja typpitrifluoridi NF3. Näistä suurin osa on kaasuja, joita ilmakehästä ei luonnollisesti löydy, vaan ne ovat seurausta ihmisen toiminnasta: esimerkiksi kylmäaineet. F-kaasujen päästöt ja pitoisuudet ilmakehässä ovat erittäin pieniä verrattuna hiilidioksidiin, metaaniin ja typpioksiduuliin, mutta niiden lämmittävät vaikutukset ovat huomattavasti suurempia – jopa monituhatkertaisia hiilidioksidiin verrattuna. Lisäksi näiden aineiden käyttö on kasvanut voimakkaasti, joten niiden roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä ei tule unohtaa.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen hiilijalanjäljellä?

Eri kaasujen ilmastoa lämmittävää vaikutusta tarkastellaan hiilidioksidiekvivalenttina, jolloin kaasujen lämmitysvaikutus muunnetaan hiilidioksidia vastaavaksi – yksikkönä tällöin kg CO2ekv. Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen tai palvelun aiheuttamaa ilmastonmuutosvaikutusta. Hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen tai palvelun aikaansaamia positiivisia ilmastovaikutuksia.

Elinkaariarvioinnilla (Life Cycle Assessment, LCA) tarkoitetaan tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten selvittämistä. Tavallisia tarkasteltavia ympäristövaikutusluokkia ovat hiilijalanjälki, otsonikato, happamoituminen, rehevöityminen, alailmakehän otsoninmuodostus ja uusiutumattomien luonnonvarojen kulutus. Rakennusalalla tyypillisiä elinkaariarvioita ovat mm. rakennustuotteiden ympäristöselosteet (Environmental Product Declaration, EPD), jotka esittävät yksittäisten rakennustuotteiden elinkaaren ympäristövaikutukset. Toinen tavallinen elinkaariarviointi on rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälki, jolloin elinkaaren ympäristövaikutukset on laskettu koko rakennukselle sen elinkaaren yli, ja tarkasteltavana ympäristövaikutuksena on ainoastaan hiilijalanjälki.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.

Rakennuksen elinkaari jakautuu standardoituihin vaiheisiin A, B ja C. A-vaihe on käyttöä edeltävä vaihe, joka sisältää rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetukset ja työmaan. B-vaihe on käyttövaihe, joka sisältää käytön, kunnossapidon ja korjaukset, sekä energiankäytön. C-vaihe on purkamisvaihe, joka sisältää purkutyöt, kuljetukset ja jätteenkäsittelyn.

Rakennuksen hiilijalanjälki

Mitä on hiilineutraalius?

Hiilineutraalius tarkoittaa tilannetta, jossa tuotteen tai toiminnan ilmastonmuutosvaikutus on nolla. Koska käytännössä lähes kaikesta ihmisen toiminnasta syntyy ympäristövaikutuksia, tarkoitetaan hiilineutraaliudella usein tilannetta, jossa toiminnan hiilikädenjälki kompensoi hiilijalanjäljen siten, että nettovaikutus ilmastonmuutokseen on nolla. Hiilineutraaliudelle ei ole ollut yhteistä vakiintunutta standardia, ja tähän puutteeseen on pyrkinyt vastaamaan Green Building Council Finland, jonka toimikunnissa on työstetty vuoden 2020 aikana määritelmiä hiilineutraalille rakennukselle ja hiilineutraalille rakennuksen käytölle.

Hiilinielu tarkoittaa hiilivaraston laajenemista. Monesti sekaisin voivat mennä hiilinielun muutos, hiilinielu ja hiilivarasto. Metsä on hiilivarasto, kun taas metsän kasvu on hiilinielun jos metsään sitoutunut hiilen määrä kasvaa. Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyviä näkökulmia ovat puutuotteiden hiilivarasto elinkaaren aikana – joka tosin vapautuu takaisin ilmakehään elinkaaren päätteeksi, jos puu poltetaan – ja betonin karbonatisoituminen, joka on pieni hiilinielu. llmankosteuden kanssa kosketuksissa oleva betoni sitoo hiiltä ilmasta.

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.