Putkistojen kuntotutkimusten tarve lisääntynyt uusissa ja rakennusvaiheessa olevissa kohteissa

Asuinrakennuskannastamme 1960- ja 1970-luvuilla rakennetut kiinteistöt ovat putkistojensa osalta osin jo käyttöikänsä päässä tai loppupuolella. Lähivuosina putkiremontti tulee vääjäämättä eteen suurelta osin yli 40 vuotta vanhoissa kiinteistöissä, mutta se on mahdollinen nuoremmissakin kohteissa.

Riittävässä laajuudessa tehdyllä putkistojen kuntotutkimuksella saadaan tietoa kiinteistön putkistojen sen hetkisestä kunnosta. Kuntotutkimuksen tulosten pohjalta määritellään putkistojen uusimis- tai kunnostustarpeet sekä mahdolliset jatkotutkimustarpeet.

Tutkimustulokset antavat mahdollisesti vaihtoehtoja perinteiselle linjasaneeraukselle. Linjasaneeraukset tehdään usein ilman tarkempia putkistojen kuntotutkimuksia, ja suunnitelmallisuutta saneerausten suhteen ei välttämättä ole.

Milloin putkistojen kuntotutkimus on ajankohtainen?

Putkistojen kuntotutkimuksille on määritelty ohjeelliset aikataulusuositukset. Putkiston iän lisäksi kuntotutkimuksen ajankohtaan vaikuttavat esiintyneet vuodot putkistoissa, eli vuotohistoria, ja niiden vakavuus. Suositukset näkyvät alla olevassa infograafissa.

Siihen, milloin putkiston kuntotutkimus on ajankohtainen, vaikuttaa putkiston ikä ja siinä havaittujen vuotojen määrä ja vakavuus.

Merkillepantavaa on, että vain muutaman vuoden ikäisten ja jopa uusien rakennusten putkistoissa – lähinnä vesijohdoissa ja viemäreissä – on tullut esiin vakavia syöpymiä tai putkirikkoja.

Jos muutaman vuoden ikäiset putket rikkoutuvat, syytetään usein huonolaatuista putkimateriaalia. Syyt putkirikoille löytyvät kuitenkin usein muualta kuin itse materiaalista.

Putkien syöpyminen saattaa edetä nopeammin kuin normaaliolosuhteissa esimerkiksi silloin, jos lämminkäyttövesiverkoston virtausolosuhteet eivät ole olleet kohdallaan tai suunniteltujen mukaiset.  Vaihtoehtoisesti putkirikot tai vuodot johtuvat osin jo rakennusaikaisista asennusteknisistä virheistä niin vesijohdoissa kuin myös viemäreissä.

Jatkossa rakennusaikaista valvontaa ja valvonnan yleisiä kriteereitä olisi aiheellista kehittää. Käytössä olevaa läpivalaisutekniikkaa ja viemäreiden TV-kuvausta voitaisiin hyödyntää rakennusaikaisessa valvonnassa esimerkiksi pistokoeluonteisen kuvausotannoin.

Putkistojen kuntotutkimuksissa käytettävät menetelmät

Putkistojen kuntotutkimuksia suoritetaan pääasiassa niin sanotusti ainetta rikkomattomin menetelmin. Menetelmiin kuuluu muun muassa viemäreiden videokuvaukset. Videokuvauksilla voidaan selvittää viemäreiden rakenteellista ja toiminnallista kuntoa.

Läpivalaisukuvauksia suoritetaan metalliputkille, kuten vesijohdoille, valurautaviemäreille ja lämpöjohtoputkille, sekä myös lämpöpattereille. Läpivalaisukuvausmenetelmällä eli röntgenkuvauksella saadaan selville metalliputkien kunto eli syöpymät, sakkaumat ja materiaalipaksuus.

Valurauta- ja teräsputkien jäljellä oleva käyttöikä riippuu ratkaisevasti siitä, millä nopeudella ainevahvuuksien heikentymät putkistoissa ovat iän myötä edenneet. Mittauksista saadaan määriteltyä laskennalliset / teoreettiset käyttöiät.

Putkistojen läpivalaisukuvaus (rtg).
Kuva: Putkistojen läpivalaisukuvaus.

Putkistojen kuntotutkimus ennen laajempia märkätilaremontteja

Putkiremonttivaihtoehdoista linjasaneeraus on pitkä ja kallis projekti taloyhtiölle, sillä sen yhteydessä uusitaan ja kunnostetaan koko kiinteistön vesi- ja viemäriputkistot, joissain tapauksissa myös lämmitysverkosto.

Vaihtoehtoja linjasaneerauksellekin löytyy, lähinnä viemäreihin liittyen, mutta niiden osalta putkien tulee olla riittävän hyvässä kunnossa.  Putkistojen kuntotutkimusten yhteydessä saatuja tietoja voidaan käyttää ”työkaluina” varsinaisten tulevien saneerausten hankesuunnitteluvaiheen yhteydessä mahdolliset vaihtoehtoiset korjaustoimenpiteet huomioiden.

Kun kiinteistöön suunnitellaan laajempia märkätilaremontteja, ennakkoon olisi aiheellista selvittää putkistojen kunto. Putkistoilla tulisi olla käyttöikää jäljellä vähintään sen verran kuin on peruskorjattavilla märkätilarakenteilla.

Mikäli putkistojen ja märkätilojen korjausjaksoja ei ole jaksotettu järkevästi, menetetään usein eri korjausvaihtoehtoja ja korjauksista tulee kalliimpia. Suunnitelmallisesti edeten vältytään päällekkäisiltä, mahdollisesti muutaman vuoden välein tehtäviltä saneerauksilta.