Sähköauton latauspaikkoja rakentaessa on huomioitava monta asiaa

Sähköautojen yleistymisen myötä myös taloyhtiöt ovat heränneet miettimään sähköautojen latauspisteiden tarvetta omassa pihassa. Osa taloyhtiöistä pitää sähköautojen latauspisteiden hankintaa itselleen erittäin tärkeänä, kun taas toiset eivät ole asiaa edes jääneet pohtimaan. Sähköautojen latauspisteiden yleistyminen taloyhtiöiden pihoissa vaikuttaa merkittävästi sähkönjakeluun, joka taas vaikuttaa sähköautojen latauspaikkojen suunnitteluun.

Ensiksi on luonnollisesti selvitettävä, riittääkö taloyhtiön nykyisen sähköverkon kestävyys, sillä sähköautojen lataamiseen kuluu entistä enemmän energiaa kuin aiemmin. Lisäksi sähköverkon tehokkuuden tarve kasvaa. Sähköauton lataaminen saattaa hetkellisesti aiheuttaa suurien virtojen siirtämistä, joka voi ylikuormittaa ja lamaannuttaa vanhan sähköverkon sulakkeiden palamisen myötä.

Autolämmityspistorasia ei kestä sähköauton pitkäaikaista lataamista

Sähköautoja voi ladata useissa eri pistokkeissa, mutta niistä yksinkertaisin on vikavirtasuojalla varustettu yksivaiheinen pistorasia. Tällainen lataustapa sopii vain tilapäisesti sähköautojen lataamiseen, sillä pistorasia ei kestä sähköauton tarvitsemaa energiamäärää pitkäaikaisessa käytössä. Tätä lataustapaa suositellaan uusissa sähköautojen latauspaikkojen asennuksissa.

Tämän päivän autolämmityspistorasiat tai muut kotitalouspistorasiat eivät kuitenkaan sovellu jatkuvaan sähköautojen lataukseen pitkällä aikavälillä niiden teknisten rajoitusten vuoksi. Mikäli vanhempia pistorasioita käytetään sähköautojen lataamiseen, kannattaa niiden soveltuvuus ja kunto varmistaa sähköalan asiantuntijan toimesta vahinkojen välttämiseksi.

Sähköautoa voi ladata eri tavoilla

Jotta sähköautoille suunniteltu latauspiste kestää sähköautojen tarvitseman virtamäärän, on latauspisteet suunniteltava omiksi virtapiireikseen, joissa jokaiselle pistokkeelle on oma ylivirta- ja vikavirtasuoja. Jokainen sähköauton latauspistoke tulee suojata vähintään 30 mA:n A-tyypin vikavirtasuojalla. Mikäli käytetään SFS 62196 mukaisia pistorasioita tai pistokkeita latausasemissa, tulee jokainen latauspiste suojata B-tyypin vikavirtasuojalla tai A-tyypin vikavirtasuojalla yhdistettynä 6 mA:n tasasähkövikavirran poiskytkevän laitteen kanssa. Kaikissa latausasemissa ei ole vikavirtasuojia valmiina.

Sähköautoa voi ladata kolmella eri tavalla. Nämä ovat hidas-, perus-, ja pikalataus. Ennen latauspaikkojen hankintaa kannattaa miettiä, millaiselle laitteelle on tarvetta. Kolmesta latauspaikasta peruslataus on suositeltavin lataustapa sähköauton lataamiselle. Sen latausvirta on maksimissaan 63 ampeeria, jolla voi saada enintään reilun neljänkymmenen kilowatin lataustehon.

Hidaslatauksella puolestaan tarkoitetaan peruspistorasiaa. Kotitalouspistorasia lataa hitaammin, kuin sähköautoille suunniteltu pistorasia eikä sitä voi käyttää pitkäaikaisesti, mutta siinäkin voi kuitenkin ladata sähköautoa. Ennen sähköauton kiinnittämistä kotitalouspistorasiaan on selvitettävä asennuksen kunto sekä rajattava auton latausvirta kahdeksaan ampeeriin.

Pikalatauksessa autoihin, joiden lataustehot ovat tällä hetkellä yli sata kilowattia, syötetään satoja ampeereita. Autoa ladataan syöttämällä tasasähköä suurella virralla auton ulkopuolella olevasta laturista.

Myös latauspaikan sijainti on mietittävä tarkkaan

Sähköverkon lisäksi sähköauton latauspisteitä suunniteltaessa on mietittävä tarkkaan ulos sijoitettavan latauspaikan sijainti. Pistorasia on sijoitettava mahdollisimman lähelle siinä ladattavan auton pysäköintipaikkaa, mutta se ei kuitenkaan saa pienentää parkkialueen tilaa. Sähköauton latauspistokkeen vastakohta sijaitsee mallista riippuen joko auton etu- tai takapäässä, jolloin latausasema kannattaa sijoittaa mahdollisimman lähelle pysäköintiruudun päätyä. Sijoituksessa tulee huomioida myös mahdolliset siivous- ja lumityöt.

Latauspisteen asennuskorkeus on oltava puolesta metristä puoleentoista metriin. Asennuskorkeudella tarkoitetaan pistorasian alinta osaa. Ulos sijoitetun pistorasian tai latauspisteen kotelointiluokan on oltava vähintään IP44.