Uudisrakentamisessa tulee kiinnittää huomiota radonin ehkäisyyn

Radon voi aiheuttaa vakavan terveysriskin kulkeutuessaan maaperästä ja rakennusmateriaaleista suomalaisiin kiinteistöihin. Rakentamismääräysten perusteella radon on huomioitava kaikessa uudisrakentamisessa, jotta kiinteistön käyttäjien terveys saadaan turvattua vaarallisen radonkaasun suhteen.

Radonkaasu nousee maaperän kautta kiinteistöihin

Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen kaasu, joka aiheuttaa suomalaisien kiinteistöjen käyttäjille huomattavan terveysriskin. Radonin aiheuttamaan keuhkosyöpään menehtyy vuosittain Suomessa arviolta 300 ihmistä. Radonille altistuminen ei aiheuta minkäänlaisia välittömiä oireita, esimerkiksi huimausta tai yskää ja ilman mittausta haitallisia pitoisuuksia on mahdotonta havaita.

Radonkaasu nousee maanpintaan kallion rakoja ja maaperän mineraalirakeiden välisiä huokosia pitkin. Kallion ja maaperän ilman läpäisevyydestä ja uraaninmäärästä riippuu se, kuinka paljon radonia havaitaan maanpinnalla. Radonkaasu kykenee liikkumaan maaperän huokosissa ja se pystyy liikkumaan pitkiäkin matkoja ennen heikentymistään. Radonia voidaan näin mitata maanpinnalta ja uraaniesiintymän päältä herkillä erikoismittalaitteilla tai maan sisältä radonmittauspurkeilla.

Radonin mittaus rakennustyömaalla

Rakennuspaikoilla voidaan suorittaa maaperän radonmittauksia, mutta niiden perusteella ei voida antaa luotettavaa tulosta siitä, että sisäilman radonpitoisuus jäisi alhaiseksi rakennuksen valmistuttua.

Rakennusmateriaaleista, esimerkiksi betonista tai täyttömaasta voi myös mitata radonpitoisuudet, sillä myös niistä saattaa kulkeutua radonkaasua hengitysilmaan. Tärkeintä on kuitenkin ottaa radonin ehkäisy huomioon radonturvallisen rakennustavan avulla.

Radonin ehkäisy rakennusmenetelmän avulla

Uudiskohteet tulisi suunnitella ja rakentaa aina radonturvallisiksi, sillä uudisrakennuksien tilojen sisäilman radonpitoisuus ei saa Säteilylain (859/2018) mukaan ylittää arvoa 200 Bq/m3. Raja-arvon ylittäminen on niin yleistä uudisrakennuksissa, että radonturvallinen rakentaminen on kannattavaa koko Suomessa.

Eri menetelmien avulla voidaan estää radonin kulkeutumista kiinteistön hengitysilmaan. Yleisiä menetelmiä ovat täyttömaahan asennettu radonputkisto, tiiviyden parantamista alapohjassa sekä lattian ja seinän välisissä liitoksissa tai alapohjan ryömintätilan tuuletus. Näiden lisäksi toimivan ilmanvaihdon suunnittelu on tärkeää radonpitoisuuksien alentamisessa. Radonin ehkäisy rakennuksessa auttaa muutenkin sisäilman laadun parantamisessa, edistäen kiinteistön käyttäjien turvallisuutta ja terveellisyyttä.

Vähintään kahden kuukauden kestävä radonmittaus kannattaa tehdä rakennuksen valmistuttua, jotta voidaan varmistaa radonin ehkäisymenetelmien onnistuneen.

Tutustu radonmittaus- ja korjauspalveluihimme täällä!