Asbestikartoituksen rinnalla tehtävä entistä kokonaisvaltaisempi haitta-ainetutkimus

Syksyllä 2022 Rakennustietosäätiö julkaisi uudet haitta-ainetutkimuksen ohjekortit tilaajille ja tutkijoille (Haitalliset aineet rakennuksissa, Tilaajan ohje RT 103500 ja Tutkijan ohje RT 103501). Haitta-ainetutkimus sisältää lakisääteisen asbestikartoituksen.

Uudessa ohjeistuksessa korostuu se, että rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee työturvallisuusvelvollisuuksien mukaisesti huolehtia entistä kokonaisvaltaisemmin, että ennen rakennuksen korjaus- ja muutostöitä tulee selvityttää rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä esiintyvät haitta-aineet, muutkin kuin asbesti.

Haitta-ainetutkimuksissa on jatkossa huomioitava myös uusia haitta-aineita, joista osa on terveydelle ja ympäristölle vaarallisia. Lisäksi kiertotalousnäkökulmaa on korostettu.

Mikä ihmeen haitta-aine?

Haitta-ainetutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakenteissa ja teknisissä järjestelmissä esiintyvät haitalliset aineet ja niiden määrä.

Haitta-aineella tarkoitetaan rakennusmateriaalissa olevaa kemiallista yhdistettä tai kuitumaista silikaattimineraalia, jolle altistuminen voi aiheuttaa terveyshaittaa tai se voi olla ympäristölle vaarallinen.

Tässä tapauksessa haitta-aineella tarkoitetaan siis lainsäädännöstä tutun asbestin lisäksi esimerkiksi bitumisissa vedeneristeissä esiintyviä PAH-yhdisteitä, maalien raskasmetalleja ja elastisten saumausaineiden PCB-yhdisteitä.

Uusia haitta-aineita tutkittavien listalle

Uusia tutkittavia haitta-aineita ovat esimerkiksi PVC-joustovinyylimattojen ja -muovitapettien pehmittiminä käytetyt ftalaatit. Ne ovat niin sanotusti erityistä huolta aiheuttavia aineita jätteen käsittelyn näkökulmasta mutta eivät niinkään purkutoimenpiteiden osalta.

Toisena uutena haitta-aineryhmänä ovat POP-yhdisteet eli pysyvät orgaaniset yhdisteet, kuten kirjainhirviöt SCCP-, HBCDD- ja PDBE-yhdisteet. POP-yhdisteitä esiintyy esimerkiksi maaleissa, tiivistys- ja saumausaineissa sekä XPS– ja EPS-eristeiden palonsuoja-aineina.

POP-yhdisteet ovat kaikkein haitallisimpia ympäristömyrkkyjä, jotka voivat pieninäkin pitoisuuksina aiheuttaa haittaa ihmiselle ja ympäristölle. Tämän vuoksi POP-yhdisteille on asetettu raja-arvot EU-tasolla.

POP-asetuksessa vaarallisen jätteen raja-arvon ylittävää jätettä ei saa sijoittaa kaatopaikalle, ja niiden kierrätys on kiellettyä. POP-jätteeksi luokiteltu jäte on tuhottava tai muunnettava.

Haitta-ainetutkimukset korjaussuunnittelun ja toteutuksen tueksi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on työturvallisuusvastuidensa mukaisesti (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta) selvitettävä ennen rakennuksen korjaus- ja muutostöitä, esiintyykö korjattavissa tai purettavissa rakenteissa haitta-aineita, ja miten se vaikuttaa korjaus- ja purkutöissä työturvallisuuteen sekä rakennuksen jatkokäyttöön.

Vastuullinen korjausrakentaminen edellyttää materiaalien tutkimista.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on jäteasetuksen mukaisesti huolehdittava, että hankkeessa otetaan talteen ja käytetään uudelleen käyttökelpoiset materiaalit.

Lisäksi on huolehdittava, että korjaus- ja muutostöissä syntyy mahdollisemman vähän ja mahdollisemman haitatonta rakennus- ja purkujätettä.

Haitta-aineraportti tukee muun muassa työturvallisuusriskien selvittämistä, korjaus- ja purkutöiden suunnittelua, kustannuslaskentaa sekä korjaus- ja purkutöissä syntyvien jätteiden lajitteluohjeiden laadintaa.

Haitta-ainetutkimusraportti sisältää haitta-ainemääräarvion, todetut haitta-aineiden sijainnit pohjakuvissa, arvion sisäilma- ja ympäristöriskeistä, toimenpidesuositukset purkutöille sekä rakennus- ja purkujätteen luokittelun vaaralliseksi tai vaarattomaksi jätteeksi.

Kartoitusta ennen taloyhtiön putkiremonttia remontoitavista märkätiloista.

Haitta-aineasiantuntijalta vaaditaan jatkuvaa oppimista

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan on tiedettävä, mitä varten haitta-ainetutkimusta ollaan teettämässä. Tämä on hyvä muistaa myös haitta-ainetutkimusta tilattaessa.

Haitta-aineasiantuntijan tulee omalla ammattitaidollaan osata huomioida tilaajan tarpeet siitä, mitä rakennuksessa ollaan tulossa tekemään, mitä toimenpiteitä rakenteisiin ja tekniikkajärjestelmiin todennäköisesti kohdistuu ja sen pohjalta, mihin tutkimukset rajautuvat.

Kattava haitta-ainetutkimus tulee ajankohtaiseksi viimeistään rakennuksen kokonaispurussa, jolloin haitta-aineet on saatava pois kierrosta ja purkumateriaalit hyödynnettävä jätelain etusijaperiaatteen mukaisesti.

Haitta-aineasiantuntijan tulee tehdä etsivän työtään niin läppärin äärellä kuin kentälläkin. Haitta-aineasiantuntijalle jatkuva oppiminen on vahvasti läsnä, sillä esimerkiksi POP-yhdisteiden osalta uusia tutkittavia yhdisteitä voi tulla tutkittavaksi, ja POP-jätteiden raja-arvot muuttuvat. 

Kenttätyössä haasteena voi olla se, että samassa materiaalissa voi esiintyä useita eri haitta-aineita, jolloin ymmärrettävästi analyysikustannukset voivat karata korkeiksi.

Haitta-aineasiantuntija joutuu usein järkeilemään, mitä analyysejä materiaalista kannattaa suorittaa niin purkutöiden turvallisuuden kuin jätteen käsittelynkin näkökulmasta. Harkinnassa korostuvat tilaajan tarpeet sekä se, mitä toimenpiteitä rakenteisiin todennäköisesti kohdistuu.

Uusi ohjeistus tukee myös kiertotaloutta

Huolellisesti toteutetulla, kokonaisvaltaisella haitta-ainetutkimuksella varmistetaan korjaushankkeen turvallisuus ja terveellisyys. Kattavalla haitta-ainetutkimuksella tilaaja saa suuntaviivat kiertotaloustavoitteiden toteuttamiselle.

Vaarallisen ja vaarattoman jätteen erottelu on ympäristönsuojelua. Vastuullinen korjausrakentaminen edellyttää materiaalien tutkimista, jotta saadaan selville, mikä osa rakennus- ja purkujätteestä on uudelleen käytettävissä, kierrätettävissä ja hyötykäytettävissä.

Tässä on hyvä muistaa, että pienienkin jätevirtojen kierrätys on tärkeää, jotta materiaalien arvo saadaan säilytettyä kiertotaloustavoitteiden mukaisesti.