Suuryritysten taloteknisillä kartoituksilla sujuvuutta kiinteistön kunnossapitoon

Toimiva talotekniikka vaikuttaa tilojen käyttömukavuuteen, syntyviin kustannuksiin sekä energiankulutukseen. Ennakoivalla ja suunnitelmallisella kiinteistön kunnossapidolla rakennuksen elinkaari pitenee ja kustannukset pienenevät. Kun pidämme rakennetusta ympäristöstämme suunnitelmallisesti huolta, hillitsemme myös ilmastonmuutosta.

Talotekniikka pitää sisällään kiinteistön järjestelmien, laitteiden ja teknisten palveluiden kokonaisuudet. Kaikilla kiinteistön järjestelmillä on oma elinkaarensa, jonka pituus on määritetty RT- tai ST-korteissa käyttöohjeistuksien kera. Suunnitelmallisessa kunnossapidossa on tärkeää pitää kokonaisuus mielessä aina näkyvistä pinnoista rakenteisiin ja rakenteiden alla kulkevaan talotekniikkaan saakka.

LVI ja uudisrakentaminen

Karkeasti jaoteltuna putkistojen, viemäreiden ja ilmastointikanavien laadun ja toimivuuden varmistaminen sekä takuuaikaan liittyvät seurantatoimenpiteet ovat LVI-tutkimukset uudisrakentamisen puolella. Tutkimusmenetelmiä ovat esimerkiksi teollisuuskiinteistön viemärikokonaisuuden virtaamissuuntien tutkiminen väriainekokeiden tai putkistojen tiiviyden kartoittaminen savutuskoneen avulla.

Tutkimukset räätälöidään asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Rakenteiden sisään katsomalla ja niitä tutkimalla, laadusta ja toimivuudesta voidaan varmistua ja tarpeen mukaan osataan valita oikeat korjaustoimenpiteet.

LVI-tarkastukset ja -tutkimukset kiinteistön elinkaaren aikana

Ikää kartuttaneessa kiinteistössä putkistojen, viemäreiden ja ilmastointikanavien tutkiminen on monisyisempää. Rakennuksen historia, rakenteet ja ilmaantuneet viat vaikuttavat tutkimusmenetelmien valikoitumiseen. Yli kymmenen vuotta vanhoissa kiinteistöissä on suositeltavaa toteuttaa taloteknisiä tarkastuksia järjestelmistä riippuen aina viiden vuoden välein.

Yleensä vanhemmissa kiinteistöissä tutkitaan LVI-järjestelmien kuntoa saneerauksia suunniteltaessa, ja silloin, kun esimerkiksi putkistoissa tai ilmastoinnissa on havaittu ongelmia. Myös takuuajat – 1-, 2- ja 10-vuotistarkastukset – ovat hetkiä, jolloin taloteknisiä tarkastuksia on aiheellista toteuttaa.

Yksi putkistojen tutkimusmenetelmistä on röntgenkuvaus. Sen avulla pystymme tutkimaan putkiston kuntoa rakenteita rikkomatta. Savutuskoneen avulla pystymme paikantamaan mahdolliset vuotokohdat tai saamaan varmuuden putkistojen tiiviydestä.

Ennakoivat ja ylläpitävät huoltotoimenpiteet putkistoille ja ilmanvaihdolle ovat tärkeitä rakennuksen käytön aikana. Kun järjestelmistä pidetään suunnitelmallisesti huolta, niiden käyttöikä pitenee, tilojen käyttömukavuus säilyy ja kustannuksia säästyy.

Sähköjärjestelmien suunnitelmallinen kunnossapito

Sähköjärjestelmien kunnossapito on yhtä lailla tärkeää kuin LVI-järjestelmistä huolehtiminen. Järjestelmien turvallinen käyttö edellyttää niiden suunnitelmallista seuraamista sekä kunnossapitotoimenpiteitä.

Sähköjärjestelmille tulee suorittaa 10 vuoden välein lakisääteinen määräaikaistarkastus. Myös Energiatodistus on voimassa kymmenen vuotta, todistus tulee uusia ennen kuin aiemman todistuksen voimassaolo lakkaa.

Sähköjärjestelmiä lähdetään yleensä tutkimaan silloin, kun niissä on huomattu puutteita tai vikoja. Kun energiankäyttöön liittyviä tutkimuksia suoritetaan, on hyvä pitää mielessä kiinteistö kokonaisuudessaan.

”Toisinaan yksittäistä laitetta tai järjestelmää tutkiessa huomaamme suurempia kokonaisuuksia kiinteistöissä, jotka vaativat tarkempaa tarkastelua”, toteaa johtava asiantuntijamme Tuomas Virtanen energiapalveluista.

Tarjouspyyntöä tehdessä kannattaa miettiä mihin ongelmaan tai haasteeseen hakee vastausta. Näin asiantuntijamme osaavat suositella oikeanlaisia tutkimusmenetelmiä ja tarkastuksia. Myös kiinteistön koko, rakennusvuosi sekä talotekniikan kunto, ovat oleellisia tietoja tarjouspyyntöä jätettäessä.

Sähköjärjestelmien tutkimusmenetelmiä

Sähköjärjestelmän kuntoarvion avulla järjestelmän kunnosta saadaan kokonaiskuva, sekä yksityiskohtaisemmat tutkimusmenetelmät osataan valita kiinteistön tarpeisiin sopiviksi.

Esimerkiksi sähköjärjestelmien lämpökamerakuvauksen avulla pystytään tunnistamaan sähkökeskuksen vikaantuneet komponentit sekä huonot liitokset. Tällaiset tekijät voivat aiheuttaa sähköjärjestelmään vikoja, teollisuudessa tuotantoon seisahduksia ja samalla ne voivat aiheuttaa kiinteistölle turvallisuusriskin tulipalon muodossa.

Ennakoivilla ja suunnitelmallisilla huoltotoimenpiteillä ja tarkastuksilla sähköjärjestelmien käyttö on turvallista ja isoilta ongelmilta voidaan välttyä.

Energiankulutuksen järkevöittäminen tutkimuksien avulla

Sähkölaitteistojen energiakatselmuksien avulla kiinteistön omistaja ymmärtää miten energiankulutusta olisi mahdollista järkevöittää.

Sähkönlaadun mittauksella, sulanapitojärjestelmän kuvauksella ja vaihekuorman käytön tasaamisella voidaan muun muassa hakea energiankulutukseen säästökeinoja.

Myös lämmitystapavertailun avulla voidaan selvittää millaisia hyötyjä kiinteistölle koituisi, kun fossiilisesta energiasta siirryttäisiin uusiutuvan energian käyttöön.

Taloteknisten tutkimusraporttien avulla suunnitelmallinen kunnossapito sujuvoituu

Taloteknisistä kartoituksista ja tutkimuksista asiakkaalle toimitettavat kirjalliset raportit sisältävät tutkittujen järjestelmien kuvauksen: mitä ollaan tutkittu, miten on tutkittu ja suositukset tuleville toimenpiteille tutkimushavaintoihin perustuen. Raportit ovat oiva apu koko kiinteistön elinkaaren aikana: kun raportit ovat kirjallisessa muodossa arkistoituna, voidaan niihin palata myöhemmin.

Raporteista löytyvät toimenpide-ehdotukset auttavat kiinteistön edustajaa tekemään päätöksiä rakennetun ympäristön suunnitelmallisessa kunnossapidossa rakennuksen koko elinkaaren ajan.