Yrityspolitiikka ja dokumentit / Käyttöehdot: KotiApp

Käyttöehdot: KotiApp

Päivitetty 29.4.2024

 


Yleistä

Tämän Sustera Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoaman KotiApp-palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäminen edellyttää, että Palveluun rekisteröitynyt käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”, ”Ensisijainen Käyttäjä” tai ”Kutsuttu Käyttäjä”) hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Ensisijainen Käyttäjä vastaa siitä, että Kutsuttu Käyttäjä noudattaa Palvelun kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Käyttäjän tulee tutustua näihin ehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttöönottamista.


Käyttöehtojen hyväksyminen rekisteröityminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot rekisteröityessään Palveluun. Kuka tahansa luonnollinen henkilö voi rekisteröityä Palveluun. Palvelu sekä sen käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia.

Rekisteröityminen ensimmäistä kertaa kullakin laitteella edellyttää tunnistautumista. Ensimmäisellä rekisteröitymiskerralla Käyttäjän tulee luoda Palveluun itse laatimansa käyttäjätunnus ja salasana, joiden avulla tunnistautuminen tapahtuu.

Käyttäjän tulee kirjautua Palveluun ja luoda käyttäjätili omalla nimellään, henkilötiedoillaan ja muilla tunnisteillaan. Palveluun kirjautumiseen käytettävät käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän tulee säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti, eikä Käyttäjä saa luovuttaa käyttäjätunnustaan tai salasanaansa ulkopuoliselle. Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelussa olevan käyttäjätilin oikeasta käytöstä. Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi, mikäli Palveluun kirjautumiseen tarvittavat Käyttäjän tunnukset katoavat.
Yhtiöllä on oikeus kieltäytyä hyväksymästä rekisteröitymistä tai rekisteröinnin jatkamista ja tarjoamasta Palvelua kenelle tahansa, mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.


Palvelun käyttöoikeus

Ainoastaan Palveluun rekisteröityneellä Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelussa olevaa käyttäjätiliä.

Palvelua saa käyttää ainoastaan luonnollinen henkilö, joka omistaa Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston tai hallinnoi edellä mainittua rakennusta tai huoneistoa vuokrasopimuksen tai muun vastaavan sopimuksen nojalla (Ensisijainen käyttäjä).

Tästä poiketen Ensisijainen Käyttäjä voi kuitenkin antaa pääsyn ja sen lisäksi muokkausoikeuden Palveluun liitettyihin rakennusta tai huoneistoa koskeviin tietoihin myös muille Käyttäjille (Kutsuttu Käyttäjä) antamalla heille pääsyn kohteen tietoihin sovelluksessa. Ensisijainen Käyttäjä ymmärtää, että Kutsutuilla Käyttäjillä on, siinä määrin kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista, oikeus muokata ja poistaa (mikäli nämä mahdollisuudet on heille annettu) Palvelussa olevia tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen Ensisijaisen Käyttäjän Palveluun lisäämiin tietoihin, ja Ensisijainen Käyttäjä hyväksyy nämä toimenpiteet. Ensisijaisella Käyttäjällä on tämä vastaava oikeus Kutsuttujen Käyttäjien lisäämiin tietoihin, jonka myös Kutsuttu Käyttäjä hyväksyy. Ensisijainen Käyttäjä on vastuussa Kutsutun Käyttäjän toimista Palvelussa.

Yhtiöllä on milloin tahansa oikeus tarkastaa Käyttäjän oikeus käyttää Palvelua. Yhtiö voi kieltää Käyttäjältä oikeuden käyttää Palvelua perustellusta syystä. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi epäselvyys siitä, omistaako Ensisijainen Käyttäjä rakennuksen, jota Palvelu koskee.

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu Palvelun oikeasta käytöstä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli tämä epäilee Palvelua käytettävän hänen puolestaan vastoin näitä käyttöehtoja.


Palvelun tarkoitus ja käyttö

Palvelu on tarkoitettu Ensisijaisen Käyttäjän omistaman tai hallinnoiman rakennuksen tai huoneiston hallinnoinnin ja kunnossapidon tueksi siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se tarjoaa Palvelun Käyttäjälle.

Palvelu sisältää Käyttäjälle kohdennettua hyödyllistä tietoa Palvelun kohteena olevaan rakennukseen tai huoneistoon sekä sen käyttöön ja kunnossapitoon liittyen sekä tietoja Yhtiön palveluista. Palvelu voi sisältää myös Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiinsa palveluihin liittyen.

Palvelua ei ole tarkoitettu korvaamaan mahdollisesti tarvittavia asiantuntijan suorittamia tutkimuksia tai tarkastuksia rakennuksen tai huoneiston kunnon selvittämiseksi tai mahdollisen terveyshaitan esiintymisen selvittämiseksi tai toteamiseksi rakennuksessa tai huoneistossa. Epäillessään tällaisia ongelmia Palvelun kohteena olevassa huoneistossa tai rakennuksessa, tulee Palvelun Käyttäjän ryhtyä itse tarvittaviin toimenpiteisiin ongelman tutkimiseksi tai poistamiseksi.

Palvelun tarkoituksena on tukea Käyttäjän asumista sekä Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston hallinnointia ja kunnossapitoa Palveluun tallennettavien tietojen ja Yhtiön mahdollisesti suorittamien tarkastusten ja muiden toimenpiteiden perusteella sekä erilaisten Palvelun esittämien yleisluonteisten ohjeiden, suositusten ja mittarien avulla sekä tarjoamalla Käyttäjälle Palvelun kautta erilaisia tutkimus- tai tarkastusmahdollisuuksia rakennuksen tai huoneiston kunnon selvittämiseksi tai ylläpitämiseksi mobiiliapplikaation, sähköpostin sekä mahdollisesti puhelimen, tekstiviestin tai vastaavien keinojen välityksellä. Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän oman kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tueksi ja avuksi sekä mahdollisten jatkotoimenpiteiden toteuttamisen helpottamiseksi. Käyttäjällä on kuitenkin aina yksinomainen vastuu omistamansa tai hallinnoimansa rakennuksen tai huoneiston kunnosta siltä osin kuin se ei lain, yhtiöjärjestyksen tai muun vastaavan kunnossapitovastuun jakoa sääntelevän ohjeen tai säännöksen nojalla kuulu muulle taholle. Yhtiö ei ole vastuussa Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston kunnosta miltään osin.

Käyttäjän ja Yhtiön välille ei synny sopimusta tämän Palvelun kohteena olevan rakennuksen tai huoneiston kunnossapidon, kiinteistönhoidon tai muunkaan vastaavan tyyppisen palvelun osalta, ellei Yhtiön ja Käyttäjän välillä ole erikseen tehty tällaista sopimusta.

Tehdessään rakennusta tai huoneistoa koskevia päätöksiä Käyttäjän tulee perustaa päätöksensä omaan harkintaansa.

Palvelun kautta on myös mahdollista päivittää tietoja Yhtiön ja kolmansien osapuolien rekistereihin Palvelun, Yhtiön tietosuojakäytäntöjen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mahdollistamassa laajuudessa. Esimerkiksi Käyttäjän Palvelun kautta ilmoittamat muutokset omissa yhteystiedoissaan voidaan tallentaa myös Yhtiön asiakasrekisteriin.

Käyttäjä vastaa Palveluun antamiensa, lisäämiensä ja muokkaamiensa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu joko korjaamaan itse tiedot tai ilmoittamaan välittömästi Yhtiölle havaitessaan Palvelussa olevissa tiedoissa puutteellisuuksia tai virheellisyyksiä.

Voidakseen tarjota Käyttäjälle mahdollisimman hyödyllisiä palveluita oikeiden ja ajan tasalla olevien tietojen pohjalta, Käyttäjän tallentamat tiedot ovat myös Yhtiön palveluita tarjoavien tai suorittavien henkilöiden saatavilla.

Käyttäjä huolehtii ja vastaa siitä, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetä mitään lainvastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjä pyrkii kaikin kohtuullisin keinoin varmistumaan, ettei Palveluun tai Palvelusta lähetetty aineisto sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.


Maksut

Palvelun tai joidenkin sen osien käyttö voi olla maksullista. Maksullisten Palvelujen tai niiden osien hinnat ja/tai hinnanmääräytymisperusteet sekä maksua, toimitusta ja muuta sopimuksen täyttämistä koskevat ehdot ilmoitetaan kyseisten maksullisten Palvelujen yhteydessä. Käyttäjän on suoritettava kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiset tai muutoin Käyttäjälle ilmoitetut maksut ja muut kustannukset. Hyväksytyt maksuvälineet ilmoitetaan maksullisen Palvelun yhteydessä.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Palvelun käytöstä hänelle aiheutuneista kustannuksista.


Palvelun sisältö ja kolmansien osapuolten palvelut

Palvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää Yhtiötä sitovana kehotuksena, tarjouksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu.
Palvelussa voidaan tarjota tai välittää myös kolmansien osapuolten palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi nimenomaisella suostumuksellaan joko pyynnöstään tai muuten omalla myötävaikutuksellaan sallia omien henkilötietojen ja muiden tietojen siirtämisen kolmansien osapuolten palveluista Palveluun siinä määrin kuin se kulloinkin on Palvelun puitteissa mahdollista. Käyttäjä voi myös siirtää Palvelussa olevia henkilötietojaan ja muita tietoja Palvelusta kolmansien osapuolten palveluihin siinä määrin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä kolmansien osapuolien palveluihin. Käyttäjä voi käyttää kolmansien osapuolien palveluita Palvelun linkkien tai muuten Palvelun kautta, mutta Yhtiö ei ole tällöinkään sopimusosapuoli tai muuten vastuussa Käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden toteutumisesta. Yhtiö ei vastaa Käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

Siltä osin kuin Palveluun on tallennettu Yhtiön suorittamia palveluita koskevia raportteja tai muita dokumentteja, Yhtiöllä on oikeus muokata näiden raporttien ja dokumenttien sisältöä, milloin Palvelu mahdollistaa muokkaamisen.

Käyttäjän vastuulla on huolehtia siitä, että hänen Palvelussaan, Palvelun kautta tai muutoin Palveluun liitetty materiaali, jota Käyttäjä toiminnassaan millään tavoin käyttää tai hyödyntää, on ajantasaista ja päivitettyä.


Henkilötietojen ja muiden tietojen käyttö

Käyttäjä voi itse syöttää haluamiaan tietoja Palveluun siinä laajuudessa kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Lisäksi Tietoja voidaan lisätä Palveluun Yhtiön suorittamista toimeksiannoista Palvelun kulloinkin mahdollistamalla tavalla, mikäli Käyttäjä antaa siihen luvan. Käyttäjää koskevia tietoja ei hankita kolmansilta osapuolilta ilman Käyttäjän nimenomaista suostumusta. Palveluun voidaan kuitenkin lisätä julkisia tai muuten yleisesti saatavilla olevia tietoja Palvelun kohteena olevasta rakennuksesta tai huoneistosta. Käyttäjätiedot muodostavat Palvelusta käyttäjätietorekisterin Yhtiölle.

Yhtiö käsittelee henkilötietoja tietosuojalain (1050/2018) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston (EU) 2016/679 yleisen tietosuoja-asetuksen sekä muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään vain Palvelun käyttäjätietorekisterissä määrättyyn tarkoitukseen Yhtiön tietosuojaselosteiden mukaisella tavalla. Yhtiö kehottaa Käyttäjää tutustumaan kulloinkin voimassa oleviin tietosuojaselosteisiin. Tietosuojaselosteet löytyvät Yhtiön internetsivuilta www.sustera.fi.

Hyväksyessään nämä käyttöehdot Käyttäjä hyväksyy myös tietosuojaselosteen ja sen mukaisen henkilötietojen käytön.

Palvelussa olevia tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuihin tarkoituksiin, kuten tilastointia ja suoramarkkinointia varten kiinteistönhoito-, asuinympäristö- ja rakennussektorilla. Henkilötietoja ei käytetä ilman Käyttäjän tai tämän laillisen edustajan suostumusta sähköiseen suoramarkkinointiin. Mikäli Käyttäjä haluaa vastaanottaa kolmansia osapuolia koskevaa sähköistä suoramarkkinointia, hän voi antaa tähän erillisen suostumuksensa Palvelussa. Palvelu voi sisältää Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointimateriaalia.

Palvelussa on käytössä notifikaatiot, jotka Käyttäjä voi halutessaan estää. Notifikaatioihin liittyvät tapahtumatiedot voivat siirtyä EU:n sisäpuolella tai EU:n ulkopuolelle.

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjätietorekisteriin. Ensisijaisesti Käyttäjä voi tarkastaa Palvelussa olevat henkilö- ja muut tietonsa kirjautumalla Palveluun omalle käyttäjätililleen ja tarkastamalla Palvelussa olevat tiedot siltä osin kuin Palvelu sen kulloinkin mahdollistaa. Halutessaan saada tietää täysimääräisesti sen, mitä tietoja Käyttäjästä on tallennettu Palvelua koskevaan käyttäjätietorekisteriin, Käyttäjän on esitettävä kirjallinen pyyntö Yhtiölle.

Kolmansien osapuolten palveluilla ja verkkosivuilla ovat kullakin omat henkilötietojensuojaperiaatteet. Yhtiö ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivujen tai palveluiden toiminnasta. Ennen siirtymistään Palvelun kautta kolmansien osapuolten ylläpitämille verkkosivuille tai ennen kolmansien osapuolten palveluiden käyttöä Käyttäjän on tutustuttava näiden verkkosivujen ja palveluiden henkilötietojen suojaperiaatteisiin.


Palvelun immateriaalioikeudet

Yhtiöllä tai Yhtiön sopimuskumppaneilla on immateriaalioikeudet kaikkeen Palvelun sisältöön, ulkoasuun ja Palvelusta saatavilla olevaan materiaaliin pois lukien Käyttäjän itse Palveluun tuottama materiaali, johon Yhtiö saa maailmanlaajuisen ei-yksinomaisen käyttöoikeuden. Edellä mainitun Yhtiön tai Yhtiön sopimuskumppaneiden aineiston kopioiminen, tulostaminen, levittäminen, välittäminen, muuttaminen, linkittäminen muille verkkosivuille ja kaikenlainen muu kaupallinen hyödyntäminen tai yleisön saataville saattaminen ilman Yhtiön kirjallista lupaa on kielletty.

Käyttäjä saa kuitenkin tulostaa ja tallentaa Palvelun tai Palvelusta saatavilla olevaa aineistoa omaa yksityistä käyttöään varten. Mikäli Palvelun aineistoa lainataan tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti, tulee lähde aina ilmoittaa. Palveluun sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei saa kuitenkaan kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Yhtiön antamaa kirjallista lupaa.


Vastuunrajoitus

Yhtiö toimittaa Palvelun periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Yhtiö pyrkii pitämään Palvelun toimivana, mutta Yhtiö ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhtiö ei anna mitään takuuta Palvelun saatavuudesta, sisällöstä, luotettavuudesta tai virheettömyydestä. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Yhtiöllä on oikeus tarvittaessa päivittää Palvelussa olevaa Yhtiön laatimaa materiaalia, milloin tällainen päivittäminen on teknisesti mahdollista. Mikäli Yhtiö päivittää, korjaa tai muokkaa miltään osin Käyttäjälle toimitettuja materiaaleja, vastaa käyttäjä siitä, että Palvelussa oleva materiaali on ajantasaista.

Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa niistä toimista tai toimiin ryhtymättä jättämisistä, joihin Käyttäjä ryhtyy tai jättää ryhtymättä Palvelusta ilmenevien tietojen perusteella, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Yhtiö ei vastaa millään tavalla Palvelun tai sen keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei vastaa myöskään tietojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisesta Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista kuluista. Yhtiö ei vastaa vahingosta, mikäli näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla lainsäädännössä säädettyjä Yhtiön velvollisuuksia. Yhtiön vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.


Ylivoimainen este

Yhtiö tai Käyttäjä eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassaolo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian näiden käyttöehtojen toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi Palvelussa tai omilla verkkosivuillaan.


Palvelun peruuttaminen ja irtisanominen

Käyttäjällä on oikeus peruuttaa Palvelun käyttöönotto ilmoittamalla siitä Yhtiölle yksiselitteisellä tavalla 14 päivän kuluessa rekisteröitymisestään Palveluun ja näiden käyttöehtojen hyväksymisestä.

Palvelun kautta mahdollisesti saatavilla olevien Palvelun maksullisten osien ostamista tai tilausta koskeva peruuttamisoikeus on 14 päivää. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä johtuen Käyttäjän pyynnöstä tai suostumuksesta.
Käyttäjä tai tämän laillinen edustaja voi irtisanoa milloin tahansa Palvelun ja sulkea Palvelussa olevan käyttäjätilinsä ilmoittamalla siitä Yhtiölle kirjallisesti. Yhtiöllä on kohtuullinen aika sulkea käyttäjätili.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, mikäli Palvelun käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, jollekin Käyttäjälle tai kolmannelle tai Palvelua on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja taikka Yhtiö päättää lopettaa Palvelun tarjoamisen. Yhtiöllä on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelussa oleva käyttäjätili, jos Palvelun käytön perusteeksi asetettuja mahdollisia maksuja ei ole suoritettu.

Palvelun lopettamisen yhteydessä Palveluun liittyvät maksut erääntyvät maksettavaksi heti, eikä jo maksettuja maksuja palauteta.

Yhtiö poistaa Palvelun lopettamisen yhteydessä kaikki Palvelussa olevat henkilötiedot Käyttäjästä kohtuullisen ajan kuluessa. Käyttäjällä on itsellään velvollisuus poistaa Palveluun lähettämänsä kuvat ja muu materiaali, pois lukien henkilötiedot, tai erikseen ilmoittaa Yhtiölle kirjallisesti Palvelun lopettamisen yhteydessä tietojen poistamispyyntö.

Tapauksissa, joissa Kutsuttu Käyttäjä lopettaa Palvelun käytön, mutta Ensisijainen Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä, tulee Kutsutun Käyttäjän itse poistaa Palveluun lisäämänsä tiedot ja materiaali koskien Palvelun kohteina olevia rakennuksia tai huoneistoja.

Mikäli Ensisijainen Käyttäjä lopettaa Palvelun käytön jonkin kohteen osalta, päättyy myös Kutsuttujen Käyttäjien Palvelun käyttö kyseistä kohdetta koskien samanaikaisesti Ensisijaisen Käyttäjän kanssa, ellei Ensisijainen Käyttäjä ole ennen Palvelun käytön lopettamista määrittänyt Palveluun ko. kohteen osalta uutta Ensisijaista Käyttäjää.

Yhtiöllä on kuitenkin oikeus säilyttää rakennusta tai huoneistoa koskevat rakenne- ja järjestelmätiedot sekä julkiset tai muuten yleisesti saatavilla olevat tiedot rakennuksesta tai huoneistosta Palvelussa Palvelun käytön lopettamisen jälkeenkin.

Yhtiöllä on myös oikeus säilyttää Palvelussa olevat rakennusta tai huoneistoa koskevat tiedot ja siirtää ne kyseisen rakennuksen tai huoneiston seuraavalle omistuksen tai hallinnan omaavalle Käyttäjälle, mikäli kyseisen rakennuksen tai huoneiston omistuksen tai hallinnan aiemmin omannut Käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa.

Käyttäjällä on aina yksinomainen vastuu huolehtia Palvelussa olevien tietojen varmuuskopioinnista ja talteen ottamisesta ennen Palvelun lopettamista. Yhtiö ei vastaa Käyttäjälle tietojen poiston johdosta aiheutuneista mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista.


Käyttöehtojen muuttaminen

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Mikäli Käyttäjä ei halua hyväksyä muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun ja sulkemalla käyttäjätilinsä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Ensisijaisen Käyttäjän sulkiessa käyttäjätilinsä, päättyvät myös Kutsuttujen Käyttäjien oikeudet käyttää Palvelua kyseisiä Ensisijaisen Käyttäjän kohteita koskien, edellä kohdassa 11. kuvatun mukaisesti.


Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Palvelun Käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Kuluttaja-asiakkaan on mahdollista saattaa Käyttäjän ja Yhtiön välinen mahdollinen erimielisyys kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhteydessä toimivaan Kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/).