Yrityspolitiikka ja dokumentit / Sustera-tunnusten käyttöehdot

Sustera-tunnusten käyttöehdot

Päivitetty 29.4.2024

 


Yleistä

Sustera-tunnukset (jäljempänä ”Tunnukset”) ovat Sustera Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön (jäljempänä ”Yhtiö”) tarjoama kirjautumistapa Yhtiön ja mahdollisten muiden palveluntarjoajien erilaisiin palveluihin (jäljempänä ”Palvelut”) millä tahansa tuetulla laitteella. Yhtiön erilaisten palveluiden käyttäminen edellyttää käyttäjätilin luomista ja Sustera tunnusten käyttämistä. Tunnusten luominen edellyttää, että Palvelua käyttävä taho (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy nämä sekä kyseistä Palvelua koskevat erilliset käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjän tulee tutustua näihin ehtoihin huolellisesti ennen Tunnusten luomista. Tunnuksella tarkoitetaan näissä ehdoissa käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmää ja yhteisöpalvelutunnuksia sekä niiden mahdollistamaa kirjautumispalvelua.


Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot Tunnukset luodessaan.

Sen lisäksi, mitä näissä Käyttöehdoissa on sanottu, Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Yhtiön mahdollisesti erikseen antamia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä Yhtiön tai sen sopimuskumppanin ohjeita. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa internetissä Yhtiön kotisivuilla. Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien mahdollisten sääntöjen ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Tunnukset luodessaan Käyttäjän tulee antaa oikeat ja ajantasaiset omat tietonsa ja tarvittaessa ylläpitää omia tietojaan. Käyttäjän tulee säilyttää Tunnuksia huolellisesti eikä Tunnuksia saa luovuttaa ulkopuoliselle. Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi, mikäli Palveluun kirjautumiseen tarvittavat Käyttäjän tunnukset katoavat tai joutuvat ulkopuolisen tietoon.


Tunnusten käyttöoikeus

Tunnuksen luomiseksi Käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias tai oikeushenkilö. Tunnukset rekisteröidään joko luomalla käyttäjätunnus ja salasana tai kirjautumalla palveluun yhteisöpalvelutilillä kuten Facebook tai Google -tunnuksilla. Yhtiö voi kieltää Tunnuksien käyttöoikeuden perustellusta syystä. Yhtiöllä on oikeus olla myöntämättä Tunnuksia, mikäli kaikkia Käyttäjää koskevia Tunnusten luomisessa pyydettäviä tietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä Tunnusten myöntämisen edellytyksiä. Yhtiöllä on oikeus perua Tunnusten käyttöoikeus sellaisilta Käyttäjiltä, joiden antamat tiedot eivät ole luotettavia, asiallisia tai on muusta syystä perusteltua epäillä, että Käyttäjä ei tule toiminnassaan noudattamaan Käyttöehtoja tai lakeja ja asetuksia.

Käyttäjällä on yksinomainen vastuu Tunnusten oikeasta käytöstä. Yhtiöllä on oikeus poistaa näiden Käyttöehtojen tai muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkoneen Käyttäjän Tunnukset. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli Käyttäjä epäilee Tunnuksiaan käytettävän hänen puolestaan vastoin näitä käyttöehtoja.


Tunnusten käyttö ja tarkoitus

Tunnuksiin voi sisältyä myös Yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiinsa palveluihin liittyen. Yhtiöllä on yksinomainen oikeus päättää, missä laajuudessa ja minkä sisältöisenä se tarjoaa Tunnusten käyttöoikeudet Käyttäjälle. Yhtiöllä on oikeus siirtää Tunnusten ylläpito sekä siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjällä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Tunnuksia koskevaan käyttäjä-tietorekisteriin. Halutessaan saada tietää täysimääräisesti sen, mitä tietoja Käyttäjästä on tallennettu Tunnuksia koskevaan käyttäjätietorekisteriin, Käyttäjän on esitettävä kirjallinen pyyntö Yhtiölle voimassaolevan tarkastuskäytännön mukaisesti Yhtiön internetsivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja Tunnusten käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista Tunnuksiin liittyvistä tilastotiedoista. Yhtiö voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta sekä luovuttaa tällaista tietoa kolmansille tahoille. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskettavaksi.

Yhtiöllä on oikeus käyttää Käyttäjätietoja Tunnuste ylläpidollisiin tarkoituksiin, Tunnuksista tiedottamiseen, Yhtiön liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimukseen.

Yhtiö voi lähettää säännöllisesti tietoa Tunnusten tarjoamista eduista ja Palveluiden sisällöistä Käyttäjän sähköpostiin. Asiakasviestintää voi hallita omassa profiilissa.

Käyttäjälle annetaan vain näissä Käyttöehdoissa nimenomaisesti määritelty ja myönnetty käyttöoikeus Tunnusten käyttämiseen. Käyttöoikeuden myöntäminen ei tarkoita Yhtiön omistamien tai käyttämien immateriaalioikeuksien tai omistusoikeuksien myymistä, siirtämistä tai muuta luovutusta Käyttäjälle/Asiakkaalle.


Vastuunrajoitus

Yhtiö pyrkii varmistamaan, että Tunnukset olisivat Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Yhtiö ei anna mitään takuuta Tunnusten saatavuudesta, sisällöstä, luotettavuudesta tai virheettömyydestä.

Käyttäjä vastaa itse Tunnusten käyttämisestä. Yhtiö ei ole millään tavalla vastuussa niistä toimista tai toimiin ryhtymättä jättämisistä, joihin Käyttäjä/Asiakas ryhtyy tai jättää ryhtymättä Tunnusten käyttämisessä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Yhtiö ei vastaa Tunnusten sisällöstä, paikkansapitävyydestä, katoamisesta, häviämisestä, tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai muuttumisesta, tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä, oikeellisuudesta taikka laillisuudesta, tai näiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai kuluista Käyttäjälle, Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille. Yhtiö ei vastaa millään tavalla Tunnusten poistamisesta tai käytön keskeyttämisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Yhtiölle. Yhtiö ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Tunnuksiin tai niiden käyttämiseen.

Yhtiö ei myöskään vastaa Tunnusten käyttämisen tai niiden käytössä esiintyvien toimintahäiriöiden, toimintakatkoksien tai viivästysten, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen tai linkkien Käyttäjälle, Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Tunnusten käyttöön. Käyttäjä vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Käyttäjä/Asiakas hyväksyy, että Yhtiö ei pysty tarkistamaan Käyttäjän tietoja eikä kyseisen Käyttäjän valtuutusta luoda Tunnukset. Yhtiö ei vastaa Käyttäjätietojen oikeellisuudesta eikä vahingoista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjätiedot mahdollisesti aiheuttavat.

Yhtiö ei vastaa vahingosta, mikäli näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla lainsäädännössä säädettyjä Yhtiön velvollisuuksia.

Yhtiöllä on oikeus yksipuolisesti muuttaa Käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan erikseen Yhtiön sopivaksi katsottavalla tavalla. Käyttäjä hyväksyy muuttuneet käyttöehdot käyttämällä Tunnuksia sen jälkeen, kun häntä on tiedotettu muuttuneista käyttöehdoista.


Ylivoimainen este

Yhtiö, Käyttäjä tai Asiakas eivät vastaa vahingosta, joka syntyy osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevan epätavallisen tai ennalta arvaamattoman syyn aiheuttamasta velvoitteen täyttämättä jättämisestä. Osapuolen on kyettävä näyttämään toteen tällaisen syyn olemassaolo.

Ylivoimaiseen esteeseen vetoavan on ilmoitettava mahdollisimman pian toiselle osapuolelle häntä kohdanneesta esteestä. Yhtiö ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä parhaaksi katsomalla tavallaan heti sen jälkeen, kun ylivoimainen este on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Yhtiö vapautuu Käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun Käyttöehtojen velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi katsotaan sellainen Käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Yhtiöstä riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, kapina, takavarikko, energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus, viranomaisen määräys, energian toimituksessa esiintyvä häiriö, raaka-aine- tai tarvikepula, ulkopuolisen aiheuttama tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriö, matkapuhelinverkon häiriö tai muu sen kaltainen syy, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.


Tunnusten irtisanominen ja sulkeminen

Tunnukset voi sulkea Tunnusten Käyttäjä. Tunnukset irtisanotaan ottamalla yhteyttä Yhtiöön. Käyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on oikeus sulkea Tunnukset.

Yhtiöllä on oikeus perustellusta syystä sulkea Tunnukset kokonaan tai väliaikaisesti, mikäli Tunnusten käytöstä aiheutuu haittaa Yhtiölle, Käyttäjälle, Asiakkaalle tai kolmannelle tai Tunnuksia on muutoin käytetty vastoin näitä käyttöehtoja tai lainsäädäntöä taikka Yhtiön tai kolmannen osapuolen antamia ohjeistuksia.

Yhtiö poistaa Tunnusten lopettamisen yhteydessä kaikki henkilötiedot Käyttäjästä kohtuullisen ajan kuluessa.


Käyttöehtojen muuttaminen

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti oman harkintansa mukaan.

Yhtiö toimittaa Tunnusten haltijalle Tunnuksiin liittyvät palveluviestit ja ilmoitukset sekä ehtomuutokset sähköisillä viestintävälineillä tai kirjeitse.


Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Näistä käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovituksi neuvotteluin, voidaan riita käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jossa Tunnukset rekisteröineellä luonnollisella henkilöllä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.