Diplomityö työn ohessa – Raksystemsin hiilijalanjäljen laskenta

Konsulttimme Marika Riikonen opiskeli Aalto yliopistossa pääaineenaan vesi- ja ympäristötekniikka. Ympäristöasiat ovat kiinnostaneet Marikaa jo pitkään, erityisesti hiilineutraalisuus ja erilaiset päästötavoitteet. Kiinnostavaksi alaksi valikoitui kiinteistö- ja rakennusala, jota kautta tie vei Green Building Partnersille 2020 keväällä käytönajan ympäristösertifiointien ja elinkaariarviointien pariin. Kun syksyllä diplomityö tuli ajankohtaiseksi, Raksystems esitti kiinnostuksensa ja kertoi yrityksen vastuullisuuskehitystyön olevan meneillään.

Mistä raksilaisen hiilijalanjälki koostuu?

Jokainen yritys tuottaa hiilidioksidipäästöjä – niin myös me. Marikan diplomityön aiheena oli kartoittaa Raksystems Suomen eri toimintojen aiheuttamat päästöt vuonna 2019 ja miten näitä olisi mahdollista vähentää. Raksystems Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, joten työn avulla saimme kartoitettua tämänhetkisen tilanteemme ja listattua toimenpiteet mitä tulisi tehdä, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Nettopäästöjämme ei ole realistista saada nollaan, joten neutraaliin eli nollatavoitteeseen pääsy vaatii päästökompensaatioita.

Tavoite on rajattu koskemaan ainoastaan oman toimintamme ja käyttämiemme palveluiden ja tavaroiden hiilijalanjälkeä. Omien palveluidemme tuottamat päästöt ja hiilikädenjälkemme eli työmme kautta tuottamamme positiiviset hiilidioksidivaikutukset asiakkaille rajattiin diplomityön ulkopuolelle. Hiilikädenjälkemme kertoisi esimerkiksi kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä asiakkaan kiinteistöjen elinkaaren aikana jää syntymättä, jos he toteuttavat suosittelemamme energiatehokkuustoimenpiteet. Hiilikädenjäljen laskeminen vaatii kuitenkin vielä paljon selvitystyötä, eikä sille ole olemassa samalla tavalla vakiintuneita laskentakäytäntöjä kuin jalanjäljelle.

Tuloksien perusteella luotiin Raksystems Suomelle hiilineutraalisuustiekartta vuosille 2021–2025. Tiekartassa on esitetty Raksystemsin kokonaispäästöt vuonna 2019 sekä päästövähennystoimenpiteet ja niiden aikataulu. Raksystemsin päästöt tullaan laskemaan vuosittain ja tiekarttaa päivitetään säännöllisesti ja sovittujen toimenpiteiden edistymistä seurataan aktiivisesti. Sovelletulla skenaario 2:lla lähdetään yhdessä etenemään.

Miten pienennämme hiilijalanjälkeä?

Marika toi monia hiilijalanjälkemme pienennysehdotuksia työssään esille. Suurimmat päästöt aiheutuvat toiminnassamme tällä hetkellä työmatkustamisesta sekä työn ja kodin välillä kulkemisesta. Yrityksen autokannan vanhetessa voidaan saada merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöihin siirtymällä vaiheittain sähköautoihin. Raksystems kannustaakin työntekijöitä valitsemaan sähköauton, jos se sopii omaan elämäntilanteeseen. Sähköautot halpenevat koko ajan ja tällä hetkellä niiden arvioidaan olevan samanhintaisia polttomoottoriautojen kanssa noin vuonna 2025. Tämä esimerkiksi sen takia, että EU-tasolla autojen päästörajaa kiristetään jatkuvasti, mikä tekee polttomoottorien valmistuksesta kannattamatonta.

Vetotiellä ollaan siirrytty uusiutuvan kaukolämmön käyttöön uusiutuvan sähkön lisäksi sekä tulemme parantamaan toimistojemme kierrätysastetta. Näiden lisäksi myös esimerkiksi markkinoinnin, toimistotarvikkeiden ja työvaatteiden materiaalipäästöjen pienentämistä tullaan tutkimaan ja etsimään ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Vaikka niiden kokonaisvaikutus on suhteellisen pieni, niin niihin on myös kohtuullisen helppo vaikuttaa. Hiljattain Vetotiellä myös käytettävät siivousaineet on vaihdettu ympäristöystävällisiin versioihin.

Marikan diplomityön tueksi lähetettiin koko Raksystems Suomen henkilöstölle sähköinen kysely, jossa selvitettiin työntekijöiden kotoa töihin matkustamisen lisäksi kierrätys- ja energiankäyttötottumuksia sekä asenteita ja mielipiteitä yrityksen vastuullisuutta kohtaan sekä kehitystoiveita. Kyselyn perusteella huomattiin esimerkiksi, että toimistoilla olevia kierrätysmahdollisuuksia ja niistä viestimistä voisi parantaa. Tähän ongelmaan on jo tartuttu ja molempia on lähdetty kehittämään. Hankintaohje on otettu kierrätyksen lisäksi kehityslistalle.

Opinnot valmiiksi työn ohessa

Diplomityön teon ajan Marika on pystynyt keskittymään työaikana lopputyöhön, samalla työskennellen muutamien Raksystems GBP:n projektien kanssa. Diplomityön teko on onnistunut helposti ja tekeminen on sujunut jouhevasti, koska yrityksen puolesta on kannustettu koko ajan päättötyön tekoon ja valmistumiseen sekä annettu tukea ja ajatuksia työhön. Erityisesti tukea ja jatkuvaa sparrausta Marika on saanut työn ohjaajalta Juhani Huuhtaselta.