Energiatodistus on pakollinen asuntoa myydessä ja vuokratessa

Energiatodistus on ollut pakollinen myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille heinäkuun 2017 alusta alkaen. Vanhat talot ovat viimeinen ryhmä, joka siirtyi vuonna 2013 voimaan tulleen energiatodistuslain piiriin.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlla on oikeus pyytää omistajalta selvitys asunnon myymisestä tai vuokraamisesta ilman voimassaolevaa energiatodistusta. Mikäli omistaja ei korjaa tilannetta tai tee riittävää selvitystä, ARA voi lähettää kehotuksen ja lopulta varoituksen. ARAlla on mahdollisuus asettaa pientalojen omistajille jopa uhkasakko.

Energiatodistuksen tilaa myyjä tai vuokranantaja

Energiatodistus tulee esittää aina talon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Todistus laaditaan aina koko rakennukselle, vaikka kohteena olisi esimerkiksi vain paritalon toinen asunto.

Energiatodistus tulee olla hankittuna jo ennen asuntokauppaa, jotta tiedot voidaan ilmoittaa myynti- tai vuokrausilmoituksessa. Energiatodistus tulee olla myös nähtävillä asuntonäytöissä.

Energiatodistuksen laatija tekee kohdekäynnin

Myynnin tai vuokrauksen kohteena olevan talon energiatodistuksen laadintaan liittyy oleellisesti todistuksen laatijan suorittama kohdekäynti.

Käynnin aikana energiatodistuksen laatija tarkastaa muun muassa talon rakenteet ja järjestelmät. Kohdekäynnin tarkoitus on vahvistaa, että talon piirustuksista ja muista asiakirjoista saadut tiedot ovat tosia, ja todistuksen laatija havaitsee mahdolliset muutokset.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Kohdekäynti on välttämätöntä myös talolle annettavien energiankäytön tehostamistoimenpiteiden laatimiseksi. Toimenpide-ehdotukset ovat oleellinen osa olemassa olevan talon energiatodistusta.

Vain pätevöityneellä energiatodistuksen laatijalla on lupa laatia todistus. Todistus on voimassa 10 vuotta.

Nykyinen energiatodistus perustuu kokonaisvaltaiseen energialaskentaan, jossa huomioidaan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien tekniset ominaisuudet. Laskenta tuo rakennukset paremmin vertailukelpoisiksi keskenään energiatalouden näkökulmasta.

Energiatodistusta ei vaadita alle 50 neliömetrin rakennuksilta

Nykymuotoinen energiatodistus otettiin käyttöön vaiheittain:

1.6.2013: Uudisrakennukset, kerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).
1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset.
1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset.
1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot (omakoti-, erillis- ja paritalot).

Energiatodistus on nykyään pakollinen myös vanhoille pientaloille myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Energiatodistusta ei vaadita seuraavilta rakennuksilta:

  1. rakennus, jonka pinta-ala on enintään 50 m2;
  2. loma-asumiseen tarkoitettu rakennus, jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen;
  3. väliaikainen rakennus, jonka käyttöaika on enintään kaksi vuotta;
  4. teollisuus- ja korjaamorakennus;
  5. muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettu maatilarakennus, jossa energiantarve on vähäinen tai jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus;
  6. rakennus, joka on suojeltu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisella kaavalla, rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) tai sitä edeltävien säännösten mukaisella päätöksellä taikka rakennusta, joka sijaitsee maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaisessa maailmanperintöluetteloon hyväksytyssä kohteessa tai on kohteena viranomaisten välisessä rakennuksen suojelua koskevassa sopimuksessa, edellyttäen, että rakennuksen luonne tai ulkonäkö muuttuisi vaatimusten vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä;
  7. kirkko tai muu uskonnollisen yhteisön omistama rakennus, jossa on vain kokoontumiseen tai hartauden harjoittamiseen taikka näitä palvelevaan toimintaan tarkoitettuja tiloja;
  8. kasvihuone, väestönsuoja tai muu rakennus, jonka käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos niihin sovellettaisiin rakennusten energiatehokkuutta koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
  9. sellainen puolustushallinnon käytössä oleva rakennus, johon tai jonka käyttöön liittyy salassa pidettävää tietoa

Energiatodistuksen laatijalla on väliä

Raksystems on kiinteistöalan johtava asiantuntija, jolla on kokemusta vuosikymmenen ajalta yli 10 000 kohteen energiatodistuksen laatimisesta. Pystymme hyödyntämään laaja-alaista osaamistamme järkevissä, taloudellisesti kannattavissa energiatehokkuuden parannusehdotuksissa.

Meiltä saat pätevöityneen energiatodistuksen laatijan eri puolille Suomea!