Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston määritelmiä

Suomen rakennusmääräys D1 KIINTEISTÖJEN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT: 1.3 Määritelmiä 1.3.1:

Alipaineviemäröinti

Viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen avulla.

Erillisviemäröinti

Viemäröintijärjestelmä, jossa jätevesi johdetaan omassa viemärissä, sade- ja perustusten kuivatusvesi omassa viemärissä.

Erityisvesilaitteisto

Laitteisto, mikä on muun kuin talousveden johtamista varten.

Ilmavälillä

Vesikalusteen juoksuputken alareunan (tai vastaavan) ja sen alapuolella olevan säiliön tms. korkeimman mahdollisen vedenpinnan välinen vapaa pystysuora etäisyys.

Jakojohto

Vesijohto, joka palvelee kahta tai useampaa vesipistettä.

Jätevesi

Käytöstä poistettavaa, yleensä viemärilaitteistoon johdettavaa vettä, joka on kemiallisesti, mikrobiologisesti, fysikaalisesti tai muuten likaantunut.

Kannatus

Vesijohdon tai viemärin tuentaa kannakkeilla.

Kiintopiste

Vesijohdon tai viemärin kiinnittämistä, mikä estää putken kaiken liikkeen tukemiskohtaan nähden.

Kokoojaviemäri

Viemäri, johon liittyy kaksi tai useampi viemäripiste.

Kytkentäjohto

Vesijohto, jolla vesikaluste yhdistetään jakojohtoon.

Kytkentäviemäri

Viemäri, jolla viemäröitävä laite yhdistetään kokoojaviemäriin.

Liittämiskohta / liitoskohta

Kohta, jossa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto liitetään usean kiinteistön yhteiseen vesijohtoon tai viemäriin.

Mitoitusvirtaama

Vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo.

Normivirtaama

Vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo.

Paineviemäröinti

Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade-, tai perustusten kuivatusvesi pumpataan puhdistukseen.

Pystyviemäri

Viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on pienempi kuin 45°.

Ryömintätila

Rakennuksen alapohjan alla oleva vesi- ja viemäriputkien tarkoituksenmukainen huolto- ja tuulettuva tila.

Sadevesi / hulevesi

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesi.

Perustusten kuivatusvesi / salaojavesi

Vettä, joka johdetaan maakerroksista viemäriin tai muuhun purkupaikkaan.

Sammutusvesilaitteisto

Palon sammutukseen tarkoitettu laitteisto.

Sekaviemäröinti

Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade-, ja perustusten kuivatusvesi johdetaan samassa viemärissä.

Sulkuventtiili

Laite veden virtauksen avaamista tai sulkemista varten.

Talousvesi

Vesi, joka on tarkoitettu juotavaksi sekä elintarvikkeiden käsittelyyn tai valmistukseen tai tähän tarvittavien astioiden ja välineiden puhdistamiseen.

Tonttivesijohto

Vesijohto, joka yhdistää kiinteistön vesilaitteiston usean kiinteistön yhteiseen vesijohtoon.

Tonttiviemäri

Viemäri, joka yhdistää kiinteistön viemärin usean kiinteistön yhteiseen viemäriin.

Tuuletusviemäri

Putki viemärin paineen vaihteluiden tasaamiseksi ja viemärin tuulettamiseksi.

Tyhjöventtiili

Laite, joka johtoon tai laitteeseen syntyvässä tietyn suuruisessa alipaineessa avaa yhteyden ympäröivään ilmaan ja estää täten takaisinimun aiheuttavan lappovaikutuksen syntymisen.

Vaakaviemäri

Viemäri, jonka kaltevuus pystytasoon nähden on suurempi tai yhtä suuri kuin 45°.

Vaihdettavissa oleva vesijohto

Putki, joka ilman suurehkoja toimenpiteitä tai rakenteita särkemättä voidaan vaihtaa tai korjata.

Vesikaluste

Vedenottoon tarkoitettu laite, kuten hana, sekoitin tai muu sellainen.

Vesilaitteisto

Laitteisto talousveden johtamista varten.

Vesilukko

Laite, joka estää viemärikaasujen pääsyn pois viemäristä.

Vesipiste

Vesikalusteella varustettu vedenottopaikka.

Viemärikaluste

Viemäröintiin tarkoitettu laite, kuten pesuallas, lattiakaivo, WC-istuin tai muu sellainen.

Viemärilaitteisto

Laitteisto jäte-, sade-, tai perustusten kuivatusvesien johtamiseksi.

Viemäripiste

Viemärikalusteella varustettu viemäröintipaikka.

Viettoviemäröinti

Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, sade-, ja perustusten kuivatusvesi johdetaan painovoimaisesti.

Vähimmäiskaltevuus

Viettoviemärin pienin sallittu kaltevuus, jossa viemäri toimii itsepuhdistuvasti.

Umpivirtausjärjestelmä

Täyden putken virtaamalla toimiva katon sadevesijärjestelmä.

Yksisuuntaventtiili

Venttiili, joka sallii vesijohtoveden virtauksen vain yhteen suuntaan.

Padotusventtiili

Venttiili, joka sallii viemäriveden virtauksen vain yhteen suuntaan.

Ylivuotoputki

Laitteen ylitäyttymisen estävä putki.

Lähde:  www.finlex.fi