Uusi asetus lyö painetta rakennusalalle pölyntorjunnan onnistumiseen

Rakennusalalla lähes 40 000 työntekijää altistuu vuosittain kvartsipölylle esimerkiksi julkisivusaneerauksessa, betonin työstössä ja muuraustöissä. Terveydelle erityisen vaarallinen kvartsipöly (alveolijae) on hiukkaskooltaan niin pientä, ettei sitä voi nähdä paljain silmin. Hienojakoisuutensa vuoksi tämä pöly voi päästä tunkeutumaan hengitysteissä syvälle keuhkorakkuloihin asti ja aiheuttaa muun muassa kivipölykeuhkosairautta (silikoosi) ja keuhkosyöpää.

Työperäistä sairastumista eniten rakennusalalla

Ammattiluokittain tarkasteltuna työikäisten ammattitauteja tai ammattitautiepäilyjä todetaan lukumääräisesti eniten juuri rakennustyöntekijöillä. Viimeisimmän ammattitautijulkaisun, vuodelta 2015 peräisin olevan tilaston (Työterveyslaitos 2019), mukaan oli kaikenikäisillä vahvistettuja ammattikeuhkosyöpiä 35 tapausta, joista kaksi oli kvartsipölyn ja loput asbestin aiheuttamia. Työikäisillä vahvistettiin kaksi kivipölykeuhkotapausta (silikoosia).

Alveolijakeisen kvartsipölyn poistossa oltava tarkkana

Vuoden alusta voimaan astuneella asetuksella työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VNa 1267/2019) tartutaan entistä tiukemmin työterveyden edistämiseen myös rakennusalalla. 1.1.2020 alkaen alveolijakeiselle kvartsipölylle on annettu voimaan kahdeksan tunnin sitova raja-arvo (0,1 mg/m3). Rakennushankkeissa rakennuttajalla, päätoteuttajalla ja työnantajilla on velvollisuus huolehtia, etteivät työntekijät altistu rakennustyössä esiintyville syöpävaarallisille aineille.

Käytännössä alveolijakeisen kvartsipölyaltistumisen ehkäisy edellyttää työmailla kaikissa kvartsipölyä muodostavissa työvaiheissa työvälineisiin liitettävien kohdepoistojen käyttöä, jotta muodostuva pöly poistetaan suoraan pölylähteestä. Koneissa ja ilmankäsittelylaitteissa tulee olla korkean erotusasteen HEPA-suodattimet, jotta ilmavirrassa olevat kvartsipölyhiukkaset jäävät suodattimelle eivätkä palaudu tiloihin. Pölyävät työvaiheet on osastoitava erilleen muusta työmaa-alueesta, jotta estetään pölyn leviäminen työvaiheesta toiseen. Huolimatta tehokkaista kohdepoistoista kaikkein pölyisimmissä työvaiheissa kvartsipölyaltistuminen voi olla merkittävää, minkä vuoksi hengityksensuojainten käyttötarpeet on tunnettava.

Pieni pöly, iso haitta

Rakennusalan pölyntorjunnan kehittämisessä on havaittavissa positiivista pöhinää, vaikka edelleen työpaikkaselvitysten yhteydessä rakennusalalla todetaan merkittävää tai liiallista altistumista syöpävaaralliselle kvartsipölylle. Mikäli rakennustyömaan pölyntorjunta ei ole kokonaisvaltaisesti hallinnassa, pienen hiukkaskokonsa vuoksi kvartsipöly jää leijumaan työmaa-alueen ilmaan ja leviää ilmavirtausten mukana hallitsemattomasti työmaa-alueen sisällä. Nyrkkisääntönä on: mitä enemmän pölyä pääsee leviämään työmaan ilmaan, sen vaikeampaa pölyn poistaminen ilmasta on.

Rakennustyömaan muuttuva työympäristö haastaa pölyntorjunnan ennakointiin osana työturvallisuuden riskienhallintaa. Työmaalla tuleekin kiinnittää entistä enemmän huomiota myös vähemmän pölyävää työtä tekevien työntekijöiden altistumisen estämiseen. Puutteellisen pölyntorjunnan vuoksi korjausrakennushankkeissa myös viereisten tilojen käyttäjät voivat altistua kvartsipölylle.

Yhteistyössä pölyä vastaan

Viime vuosina työmaille on jalkautunut esimerkiksi ilmankäsittelylaitteiden ja pölyn leviämisen osalta tehokkaita pölyntorjunnan ratkaisuja sekä tekniikan että työtapojen osalta. Työmailla on jo pölyntorjunnan osaavaa ja valveutunutta työnjohtoa. Ja mikä parasta, omasta ja työkaverin työterveydestä välittävät työntekijät ja heidän asenteensa ja toimintatavat edistävät työpaikan pölyntorjuntaa. Parhaimmat pölyntorjunnan kehitysideat tulevatkin usein työntekijöiltä osallistavalla toimintakulttuurilla.

Pölyntorjunnan haaste on heitetty

Nolla työtapaturmaa, nolla ammattitautitapausta, nolla työperäistä sairastumista. Sen eteen me, rakennusalan työturvallisuutta edistävät asiantuntijat, pistämme itsemme likoon. Puhtaudenhallinnan asiantuntijamme, kuten Tervetalokoordinaattorit ja sisäilmavalvojat ovat rakennuttajan tukena huolehtimassa, että urakka- ja turvallisuusasiakirjoissa on huomioitu uuden asetuksen edellyttämät pölyntorjunnan työmaatoteutuksen vaatimukset. Työmaiden puhtaudenhallinnan valvontaa tekevät asiantuntijamme opastavat työmailla urakoitsijoita pölyntorjunnan ratkaisuissa uuden asetuksen edellyttämällä tavalla yhteisenä tavoitteena estää kvartsipölylle ja muille erityisen haitallisille pölyille altistuminen. Oletko mukana?