Taloyhtiön korjaushankkeen sisältö tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa

Toteutussuunnitteluvaihe alkaa hankesuunnitelman hyväksynnän jälkeen suunnittelijoiden valinnalla ja päättyy konkreettisiin suunnitelmiin. Mitä tästä taloyhtiön korjaushankkeen kolmannesta vaiheesta on hyvä tietää? Artikkeli on osa taloyhtiön korjaushanke -artikkelisarjaamme, jossa käymme läpi taloyhtiön korjaushankkeen etenemisen aina esiselvitysvaiheesta takuuaikaan asti.

Toteutussuunnittelu alkaa suunnittelijoiden valinnalla

Toteutussuunnitteluvaiheessa tarkennetaan hankesuunnitelmaan määritettyjä tietoja. Vaiheen aikana lyödään lukkoon hankkeen laajuus ja laaditaan suunnitteluasiakirjat. Vaihe voidaan jakaa suunnittelun valmisteluun ja konkreettiseen suunnitteluun.

Suunnitteluvaiheen valmistelussa valitaan korjaussuunnittelijat. Valintaprosessissa tulee kiinnittää huomiota suunnittelijoiden kokemukseen, pätevyyksiin ja toimintatapoihin. Halvin vaihtoehto houkuttelee, mutta se ei ole yleensä paras. Hyvillä suunnittelijoilla on laaja kokemus vastaavista hankkeista, joten he osaavat huomioida hankkeen riskitekijät suunnitelmissaan.

Kokeneella projektipäälliköllä on kokemusta erilaisista suunnittelijoista, joten hän koordinoi suunnittelijoiden valintaa. Hän kilpailuttaa suunnittelijat sekä laatii ja käsittelee suunnittelusopimukset.

Varsinaisen suunnittelutyön eteneminen

Suunnittelijoiden valinnan jälkeen voidaan aloittaa konkreettinen suunnittelu. Vaihe alkaa suunnittelun aloituskokouksella, jossa käydään läpi hankesuunnitelman sisältö. Seuraavana tehdään kiinteistökierros, jonka pohjalta eri alojen suunnittelijat laativat luonnossuunnitelmat.

Luonnossuunnitelmien pohjalta järjestetään suunnittelukokouksia, joissa tarkennetaan suunnitelmia. Tyypillisesti taloyhtiön korjaushankkeissa pidetään 3-4 suunnittelukokousta. Näin varmistetaan, että suunnitelmat ovat sekä taloyhtiön että hankkeen vaatimusten mukaiset. Taloyhtiön hallitus tai erikseen nimetty osakkaista koostuva projektiryhmä on aina mukana suunnittelukokouksissa.

Projektipäälliköllä on tärkeä rooli suunnittelijoiden valvomisessa ja ohjaamisessa. Hän varmistaa suunnitteluaikataulussa pysymisen, johtaa suunnittelukokouksia sekä ylläpitää viestintää suunnittelijoiden, taloyhtiön hallituksen tai projektiryhmän välillä.

Toteutussuunnitelma esitetään infotilaisuudessa

Lopullinen toteutussuunnitelma esitetään taloyhtiön osakkaille infotilaisuudessa. Suunnitelmaan on tiivistetty remontin sisältö ja kerrottu mitä toimenpiteitä se vaatii taloyhtiön osakkailta. Myös hankkeen aikataulu ja kesto on määritetty alustavasti suunnitelmassa. Suunnitelma toimitetaan osakkaille viikkoa ennen tilaisuuden alkua, jotta osakkaat ehtivät perehtyä suunnitelmiin reilusti ennen tilaisuutta.

Toteutussuunnitteluun kannattaa varata kuukausia aikaa, sillä huolellisesti toteutettujen suunnitelmien avulla urakoitsijoiden kilpailuttaminen on helpompaa. Myös lopputulos on laadukkaampi, sillä urakan aikaisia yllätyksiä ei ilmene.


Mitä muita asiantuntijoita hankkeeseen kannattaa valita mukaan toteutussuunnitteluvaiheessa?

Työturvallisuuslain mukaan jokaiseen viranomaisen luvan vaatimaan hankkeeseen tulee nimetä turvallisuuskoordinaattori, joka vastaa hankkeen turvallisuusasioista. Turvallisuuskoordinaattori tulee olla nimettynä viimeistään toteutussuunnitteluvaiheessa. Hankkeen projektipäällikkö tai valvoja voi toimia turvallisuuskoordinaattorina. Rakennusvalvonta edellyttää usein myös kosteudenhallintakoordinaattorin nimeämistä, jotta hanke saa rakennusluvan.

Korjaushankkeen valvojan tai valvojien tehtävänä on varmistaa puolueettomana asiantuntijana, että hanke toteutetaan suunnitelmien ja sopimuksen mukaisesti. Valvojat kannattaa valita hankkeeseen mukaan jo suunnitteluvaiheessa, sillä siten he pääsevät tutustumaan kiinteistöön ja suunnitelmiin ajoissa.

Liittyvät palvelut

Korjaussuunnittelu

Lue koko artikkelisarja

Miten taloyhtiön korjaushanke aloitetaan?

Kuntoarvio luo tarpeen taloyhtiön korjaustoimenpiteille Taloyhtiön korjaushanke lähtee liikkeelle kiinteistössä havaitusta korjaustarpeesta….

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.