Mitä ARA energia-avustus tarkoittaa?

Valtio tukee taloyhtiöitä, pientalojen omistajia ja ARA-yhteisöjä asuntojen energiatehokkuuden parantamisessa vielä vuoden 2023 loppuun asti tai niin kauan kuin määrärahoja riittää. Vuodelle 2023 avustuksiin on budjetoitu yhteensä 100 miljoonaa euroa ja avustuksella pystyy kattamaan jopa puolet hankkeiden kustannuksista.

Tavoitteena parantaa energiatehokkuutta vähintään 20 % nykysäännöksistä

Energiaremonttien tukemisen lähtökohtana on parantaa kiinteistöjen energiatehokkuutta nykysäännöksiä paremmaksi. Kerros- ja rivitaloissa tavoitellaan 20 % ja pientaloissa 30 % parannusta. Prosentuaaliset muutokset tarkoittavat E-lukuun seuraavanlaisia muutoksia:

RakennustyyppiYm:n asetuksen vähimmäistasoAvustuksen lisävaatimusVaadittu parannus yhteensä
Kerrostalo15 %20 %32 %
Rivitalo20 %20 %36 %
Omakoti-, pari- ja ketjutalo20 %30 %44 %
Energia-avustuksen valtion edellyttämät vähimmäistason parannukset -taulukko.

Avustusta myönnetään sellaisiin kohteisiin, joihin ei ole myönnetty muuta avustusta ja sellaisiin, joissa hyödynnetään ammattilaisia suunnittelu- ja korjaustöissä. Energia-avustuksen edellytyksenä on E-luvun paraneminen verrattuna rakentamisajan lähtötasoon. Tukea voi hakea niin suunnittelu- kuin korjaustyöhönkin.

Avustushakemuksen yhteydessä hakijan tulee toimittaa selvityksen laatijan allekirjoitettu selvitys suunnitelluista toimenpiteistä, joiden avulla päästään avustuksen edellytyksenä olevalle tasolle kiinteistön energiatehokkuudessa.

Avustus myönnetään kiinteistön omistavalle yhteisölle tai pientalon omistajalle. Tukea ei myönnetä taloudellista toimintaa harjoittavalle yhteisölle. Tuen estymiseen voi vaikuttaa esimerkiksi tukirahan loppuminen tai kun kohteessa ei ole tarpeeksi E-lukua laskevia tehtäviä toimenpiteitä. Tuen myöntämisestä päättää viranomainen.

Tuki maksetaan yhdessä erässä avustuksen hakijalle hankkeen valmistuttua.

Tutustu ARAn energia-avustukseen vuosina 2020-2023 täältä.

Paljonko avustusta voi saada?

Mikäli energiatehokkuutta parannetaan vaaditun vähimmäistason verran tai lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa, on avustuksen määrä 4000 euroa per asunto.

Jos kiinteistö muutetaan lähes nollaenergiatasoiseksi, on avustuksen määrä 6000 euroa per huoneisto.

Tähän mennessä olemme laskeneet avustuslaskelmia yli 150 kpl, sekä tehneet hakemuksia liitteineen. Avustusrajaa mietittäessä täytyy alkuperäisissä kaukolämpö- tai puulämmityskohteissa hakea kaikki kustannustehokkaimmat vaihtoehdot -esimerkiksi aurinkosähkö ja ilmatiiviysmittaus voivat olla lopulliset toimet lämpöpumppujen lisäksi, jolla avustusraja sitten saavutetaan. Alkuperäinen öljy/kivihiili, kaasu, tai suorasähkö pääsevät helpommin avustusrajalle. Esimerkiksi yhden rakennuksen kiinteistöissä tuki on kuitenkin yleisellä tasolla erittäin merkittävää eli normaalitason Aran avustus maksimimäärä 30*4000€= 120 000€. Varsinkin mahdollisten lämpöpumppujen SPF-lukujen ja menoveden mitoituksen kanssa tulee pelata varman päälle.

Avustukset ovat joka tapauksessa enintään 50 % hankkeen toteutuneista ja avustuksen piiriin kuuluvista kustannuksista.

Avustuksen maksamisen edellytykset

Avustuksen saajan on osoitettava korjauksen valmistuttua kiinteistön energiatehokkuuden parantuminen lain mukaisesti teetetyllä rakennuksen Energiatodistuksella.

Hänen on myös esitettävä allekirjoittamansa selvitys toteutuneista kustannuksista ja toimitettava korjaustöiden allekirjoitetut suunnitelmat työselvityksineen pdf-muotoisina tiedostoina Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle eli ARAlle.

Työt, joihin avustusta haetaan, saa aloittaa vasta sitten, kun avustushakemus liitteineen on toimitettu ARAan. Avustusta ei myönnetä takautuvasti jo tehtyihin korjauksiin. 

Avustuksen maksamisen edellytyksen on myös se, että hakija antaa suostumuksensa tuen maksun yhteydessä toimittamansa aineiston käyttöön Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle valtionhallinnon toteuttamiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin.

ARA voi myös edellyttää kohteessa toteutettavaksi väli- tai lopputarkastuksia. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus voi myös valtuuttaa paikallisen toimijan tekemään tarkastuksia.

Millaisille parannuksille voi hakea avustusta?

Avustusta voi hakea prosentuaaliselle, lähes nollaenergiatasoiselle tai ympäristöministeriön asetuksen vähimmäistason mukaiselle parannukselle. Pääsääntönä on, että rakennuksen laskennallinen E-luku paranee. Tutustu avustettaviin korjauksiin ARAn tekemässä listauksessa.

Energiatehokkuuden prosentuaalinen parantaminen
Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin. Alla listaus kiinteistötyypin mukaisista vähimmäistasoisista parannuksista.

E-luvun vähimmäistasot (Ym:n asetus 4/13, 7 §):
1. Pien-, rivi, ja ketjutalo: E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu
2. Asuinkerrostalo: E-vaadittu ≤ 0,85 x E-laskettu
E-laskettu -termillä tarkoitetaan kiinteistön rakentamisajankohdan laskennallista E-lukua.

Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasolle – asuinkerros-, ketju- ja rivitaloissa
Avustusta voidaan myöntää sellaisen hankkeen suunnittelu- ja toteuttamiskustannuksiin, minkä yhteydessä energiatehokkuus paranee uuden rakennuksen energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen (1010/2017) 4 §:n asettamien vaatimusten mukaiselle lähes nollaenergiatasolle.

Energiatehokkuuden parantaminen lähes nollaenergiatasoisissa kohteissa
Jos rakennus täyttää jo lähes nollaenergiatason rakentamisajankohtanaan, korjauksissa noudatetaan ympäristöministeriön asetuksessa olevaa vähimmäistasoa.

Hyödynnä asiantuntijaa

Korjaushankkeita suunniteltaessa ja lähtötietojen hankkimisvaiheessa on suositeltavaa hyödyntää asiantuntijapalveluita.

Tukea haettaessa E-luku todennetaan E-lukulaskennalla, joka käytännössä tarkoittaa Energiatodistusta. Avustuksen maksamisen yhteydessä toteutunut energiatehokkuuden parantuminen todistetaan päivitetyllä Energiatodistuksella.

Energiansäästökartoitus on Raksystemsin kattava palvelu, joka räätälöidään taloyhtiön tarpeiden mukaisesti ja sisältää energia-avustuksen hakupalvelun. Palvelun avulla taloyhtiö saa ammattilaisen näkemyksen siitä, mitä ja miten kiinteistön energiatehokkuutta voitaisiin parantaa kustannusarvioineen.

Toteutamme käytännön hakemuksen vaatimat liitteet tekemällä Energiansäästökartoituksen, jonka avulla kiinteistön omistaja saa laskennallisen E-luvun lisäksi suunnitelman korjaustoimenpiteistä ja niiden kustannustasosta. Lisäksi asiantuntijamme auttaa hakemusprosessissa.

Tutustu palveluihimme tarkemmin:

Tehkää taloyhtiössä nämä asiat ennen energia-avustuksen hakemista

Lue aiheesta lisää ARAn sivuilta:

Lataa Raksystemsin selventävä esite ARA:n energia-avustushankkeista taloyhtiöissä täältä.