Rakennustyön tarkkailijapalvelut

Rakennustyön tarkkailija turvaa osakkeenomistajien oikeuksien toteutumisen ja puuttuu virheisiin jo rakentamisen aikana.


Rakennustyön tarkkailija vie laadukkaaseen lopputulokseen

Uuden asunnon osto on käytetyn asunnon ostoa huomattavasti turvallisempaa mutta harmillisen usealle koituu asunnon käyttövuosien aikana kustannuksia, jotka aiheutuvat rakentamisessa tehdyistä virheistä.

Rakennustyön tarkkailijan tehtävänä on turvata osakkeenomistajien valvontaoikeus ja puuttua virheisiin rakentamisen aikana, jolloin virheiden korjaaminen on helppoa, eikä asukkaille aiheudu haittaa.

Tarkkailijan tehtävänä on myös seurata rakentamisen laatua, eli aikataulun pitävyyttä, työtapojen ja materiaalien asianmukaisuutta sekä sitä, rakentuuko kiinteistö sopimuksen mukaisesti.


Rakennustyön tarkkailija dokumentoi rakennusaikaiset havainnot

Tarkkailija dokumentoi kirjallisesti havaintonsa, joilla on suuri vaikutus rakennuksen terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Valokuvin varustetusta tarkkailudokumentista on hyötyä myös myöhemmin esimerkiksi peruskorjaus- tai remontointitilanteissa.

Tarkkailija tiedottaa työmaalla tehdyistä havainnoistaan sovitusti osakkaille. Osakkeenostajat voivat asuntokauppalain mukaan valita rakennustyön tarkkailijan ostajien kokouksessa. Osakkeenostajien kannalta on tärkeää, että tarkkailija on ostajien valitsema, rakennusliikkeestä täysin riippumaton henkilö.

Sustera noudattaa rakennustyön tarkkailijan toiminnassaan Rakennustiedon ohjekorttia (RT 103645 Rakennustyön tarkkailija RS-kohteissa).


Oikeus rakennustyön tarkkailijan valintaan on määritetty asuntokauppalaissa

Osakkeenostajilla on 20 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen loppuun, ja hänen palkkiostaan sekä muista hänen työstään aiheutuvista kuluista vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin nämä kulut saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

Mikäli ostajien kokous päättää olla valitsematta rakennustyön tarkkailijaa, ei kukaan ole valvomassa ostajien etua rakentamisen aikana. On ostajan etu perehtyä rakennustyön tarkkailijan tehtävään ja hankkia tarjoukset hyvissä ajoin ennen ostajien kokousta.

Tutustu ja lue lisää asuntokauppalaista.


Ladattavat materiaalit

Ladattavat materiaalit sisältävät lisätietoa palvelusta ja siihen valmistautumisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Rakennustyön tarkkailijapalvelun tarkoitus on ennaltaehkäistä rakennusvirheiden syntymistä ja välittää ostajille tietoa työmaan tilanteesta ja tapahtumista. Parhaimmassa tapauksessa tarkkailija huomaa rakennusvirheet työmaalla niin, että rakennusliike saa virheet korjattua ajoissa. Näin ostajilta kuluu vähemmän rahaa talon valmistumisen jälkeisiin korjauksiin.

Rakennustyön tarkkailija seuraa rakentamisen laatua, eli työtapojen, materiaalien ja lopputuloksen asianmukaisuutta sekä rakennuksen valmistumista sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijalla on oikeus päästä työmaalle ja saada nähtäväkseen esimerkiksi urakkasopimus, piirustukset, rakennustyöselitykset sekä osallistua työmaakokouksiin.

Rakennustyön tarkkailijapalvelu sisältää työmaan tarkkailukäynnit, rakennustyön edistymisen seurannan sekä toteutuksen vertaamisen hankekohtaisiin suunnitelmiin ja rakentamista koskeviin määräyksiin.

Tarkkailija osallistuu tarvittaessa myös työmaakokouksiin ja valvoo siellä ostajien etua.

Rakennustyön tarkkailija laatii jokaisesta tarkkailukäynnistään laajan kuvallisen raportin, jonka hän jakaa taloyhtiön edustajalle, työmaan vastaavalle työnjohtajalle sekä ostajien yhteyshenkilölle.

Tarkkailija tekee havaintoja esimerkiksi salaojista, lämmön- ja vedeneristyksistä sekä muista seikoista, joilla on ratkaiseva merkitys kiinteistön terveellisyyteen ja asumisviihtyvyyteen. Raportti sisältää katsauksen työmaan tilanteesta, työmaakierroksen aikana todetuista asioista sekä kuvia työmaatöiden etenemisestä.

Tarkkailudokumentista on myöhemmin hyötyä myös esimerkiksi peruskorjaus- tai muissa remontointitilanteissa.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.