Elinkaarisuunnittelu

Toteutamme elinkaarisuunnittelua tilaajaluettelon mukaisesti, mutta kattavammalla kokonaisuudella.


Elinkaarisuunnittelu vie rakennushankkeen tavoitteisiin tehokkaasti

Elinkaarisuunnittelu-mallimme uudistaa perinteisen rakennushankkeen suunnittelijavetoisen energiahallinnan korostamalla ennakkosuunnittelua ja edistämällä tilaajien, suunnittelijoiden ja ylläpidon yhteistyötä. Se sitoo yhteen Susteran energiahallinnan osaamisen ja tuotteet, joita voidaan hyödyntää myös erillisinä.

Elinkaarisuunnitteluun kuuluvien palveluiden avulla rakennushankkeen tavoitteiden täyttyminen voidaan varmistaa energiatehokkuuden ja sisäilman laadun osalta. Systeeminen ja holistinen ohjaus mahdollistaa kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämisen sekä varmistaa urakoitsijan toteutuksen vastaavuuden hankkeen tavoitteisiin.

Olemme toimittaneet palvelua kymmeniin hankkeisiin, esimerkiksi toimistoihin, kauppakeskuksiin, monitoimitaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin.


Elinkaarisuunnittelumalli kattaa kaikki hankkeen vaiheet

Energiatehokkuudelle tulee asettaa tavoitteet jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotta ne ohjaavat suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteet asetetaan yhteistyössä osapuolten näkemykset ja kokemukset huomioiden.

Hankkeen energiatehokkuuden tavoitteet laaditaan ratkaisuvaihtoehtojen vertailujen pohjalta esimerkiksi HiiOp-monitavoiteoptimoinnin avulla. Tavoitteet ja niiden saavuttamisen tekniset vaatimukset kirjataan todennettaviksi tavoitteiksi suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen tavoitteen ohjaavuuden varmistamiseksi. Suunnittelun ohjauksella varmennetaan tavoitteiden saavuttaminen ja käydään läpi teknisten suunnitelmien ja järjestelmien ohjauksen kyky täyttää asetetut vaatimukset.

Kohteelle laaditaan energiatehokkuuden varmennussuunnitelma toteutussuunnitelmiin perustuen. Varmennussuunnitelmassa määritellään mittausjärjestelyt sekä esitetään mittarikohtaiset kulutustavoitteet ja vaatimukset muun muassa rakennusautomaation trendiseurannoille käyttöönotossa.

Toteutuksen ohjauksella varmistetaan kriittisten hankintojen vaatimuksenmukaisuus tarkistamalla urakoitsijan laitehankintojen vaatimuksenmukaisuus.

Käyttöönotossa varmennetaan teknisen toteutuksen vaatimuksenmukaisuus ja käydään läpi tekniset toiminta-arvot, energiamittaukset, anturointi ja rakennusautomaation vaatimuksenmukaisuus. Takuujaksolla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen energia- ja sisäilmaseurannan kautta ohjeistamalla vaadittavat säädöt, ohjausmuutokset sekä tarvittaessa laitepuutteiden korjaukset.


Rakennuksen käyttöönottovaihe ja käytön aloitus ovat energia- ja sisäolosuhteiden kannalta kriittisiä

Riittävä laadunvarmistus, järjestelmien viritys ja käytönajan seuranta ovat keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisessa. Asiantuntijamme avulla rakennuksen käyttöönotto toteutuu luotettavasti ja energiaseurantajärjestelmän toimivuus varmistetaan alusta lähtien.

Käytönaikaisessa toiminnanvarmistuksessa varmennamme rakennuksen taloteknisten järjestelmien toimivuuden sekä ohjausten ja säätöjen toiminnan käyttöjakson alussa. Palvelumme pohjana on tavanomaisen taloteknisen valvonnan toteutuminen tyypillisesti 1 + 3 seurantapalaverin avulla.

Lisäksi palveluun kuuluu käyttöönottokatselmointi ja käyttöjaksonaikainen seuranta. Katselmointi on kertaluontoinen kohdekäynti, jolla varmistetaan, että kohteen järjestelmien ohjaus on toteutettu suunnitelmien mukaan sekä kaikki seurannat ja mittaukset toimivat suunnitellusti. Havaitut puutteet sekä keskeiset energiatehokkuutta ja olosuhteita parantavat kehitystoimenpiteet kootaan yhteen käyttöjakson lopuksi. Kohdekäynnin tarkastusta täydentävät prosessien ja sisäolosuhteiden trendiseurannat automaatiosta ja seurantatiedot taloteknisten prosessien toiminnasta. Käymme havaintomme yhdessä läpi ylläpidon ja urakoitsijoiden kanssa ja suunnittelemme korjaavat toimenpiteet.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä ja kysy lisää.


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.