Sisäilma-asetukset ohjaavat sisäilmatutkimuksia

Lähtökohtaisesti rakennuksen on oltava terveellinen ja turvallinen sen käyttäjille, mikä asettaa myös omat odotuksensa rakennuksen sisäilmalle. Eri asetukset ja ohjeistukset määrittävät, miten sisäilman laadukkuudesta huolehditaan kiinteistön rakentamisen ja käytön aikana, jotta sen käyttäjät pysyvät turvassa ja terveinä sekä mittavilta korjauskustannuksilta voidaan välttyä.

Sisäilmatutkimukset ovat monivaiheisia prosesseja

Sisäilmaa lähdetään tutkimaan yleensä jonkin rakennuksen käyttäjien havaitseman ongelman vuoksi. Ongelma voi olla esimerkiksi epätavallinen haju, oireilu tai rakenteiden pinnoilla näkyvät poikkeavat jäljet.

Syy-seuraussuhteiden löytäminen voi olla vaikeaa ja pitkäkestoista, koska useat eri sisäilmaongelmat ja niiden aiheuttajat voivat synnyttää samankaltaisia oireita. Huono sisäilma itsessään on harvoin ongelman aiheuttaja, vaan usein ongelma on saanut alkunsa esimerkiksi kosteusvauriosta, joka aiheuttaa huonon sisäilman tunteen ja sisäilmaan liitettävää oireilua.

Pientalojen sisäilmatutkimukset

Pientalojen sisäilmatutkimus suoritetaan ja tulokset tulkitaan Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksen (545/2015) ja sen soveltamisohjeiden (Valvira 2016) mukaisesti. Asetuksessa määritellään asuntojen tai muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden mittaamiseen käytettävissä olevat hyväksytyt menetelmät, joilla mitataan erilaisia fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä.

Sisäilmatutkimuksissa ongelman aiheuttajia voi olla useampia. Sisäilmatutkimukset suoritetaan tarvittaessa vaiheittain ja poissulkumenetelmällä ongelman aiheuttajan selvittämiseksi.

”Ensin on tiedettävä ongelman aiheuttaja. Seuraavaksi tulee selvittää ongelman aiheuttajan sijainti. Viimeiseksi siirrytään vielä selvittämään ongelman laajuutta”, kertoo Elina Saukko, Johtava sisäilma-asiantuntija, RI YAMK, Rakennusterveysasiantuntija (RTA), Sisäilma-asiantuntija (SISA)

Taloyhtiöiden ja isojen kiinteistöjen sisäilmatutkimukset

Taloyhtiöille, kunnille ja isoille kiinteistöille kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset tehdään ”Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus” (Ympäristöopas 2016, YM) -oppaan mukaisesti. Opas on ohjekirja kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseksi.

Ympäristöoppaassa kuvaillaan tärkeimmät sisäilman laatua heikentävät tekijät ja näiden tutkimusmenetelmät sekä ohjeet tutkimusten analysointiin. Käytännönohjeita annetaan esimerkiksi sisäilmatutkimuksien suunnitteluun, toteutukseen sekä kerrotaan sisäilmatutkimuksien tekijöiden pätevyysvaatimuksista.

Tutkimuksien avulla määritellään toimenpiteet, jotka otetaan osaksi kiinteistön suunnitelmallista kunnossapitoa ja pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Sisäilmatutkimus sisältää näytteenottoja ja mittauksia, joita suoritetaan ilmasta ja rakenteista. Tutkimusten yhteydessä suoritetaan esimerkiksi mikrobitutkimuksia ja kemiallisia tutkimuksia. Rakenteisiin voidaan tehdä myös rakenneavauksia ja kosteusmittauksia. Sisäilmatutkimuksissa on usein mukana eri osa-alueiden asiantuntijoita, sillä erilaisten tutkimuksien kokonaisuus voi olla hyvinkin laaja.

Sisäilma-asiantuntijamme auttavat kiinteistösi sisäilmatutkimuksissa vallitsevien säädöksien ja ohjeiden mukaan, jotta kiinteistön käyttäjät ja asukkaat voivat asua terveellisesti ja turvassa.