BREEAM-sertifikaatti soveltuu poikkeuksellisellekin kohteelle

BREEAM-sertifikaatti (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on brittiläinen ympäristösertifiointijärjestelmä, joka on Euroopassa käytetyin luokitustapa. Sertifiointijärjestelmää on myös kansallistettu useaan maahan, joka mahdollistaa eri maiden erityispiirteiden huomioonottamisen ja parhaiden kansallisten käytäntöjen hyödyntämisen. Suomessa käytetään kuitenkin kansainvälistä mallia.

Sertifiointiluokitusjärjestelmällä on hyvä kansainvälinen tunnettavuus kiinteistösijoittajien keskuudessa. Luonteeltaan BREEAM-sertifiointijärjestelmä on yksityiskohtaisempi kuin muut sertifiointimallit, mutta se on samalla joustavampi erilaisiin hanketyyppeihin. Eri aiheiden painotus määritetään maakohtaisesti ja Suomessa vedenkäytön ja liikkumisen painotusta on pienennetty. BREEAM-luokitus soveltuu myös hyvin kohteisiin, jotka voivat olla kauempana kaupungeista ja hyvistä liikenneyhteyksistä.

Hankevaiheen sertifioinnit

Hankevaiheen BREEAM-sertifiointi ohjaa suunnitelmien ja rakentamisen ympäristövaikutusten huomiointiin. Uudisrakennuksille sovellettava BREEAM International New Construction sisältää luokitusmallit pääosalle erilaisista rakennustyypeistä mukaan lukien asuntorakentamisen. BREEAM-sertifioinnissa on mahdollista luoda bespoke-malli, joka mahdollistaa sertifioinnin sellaisille rakennuksille, joihin ei löydy valmista kriteeristöä. Suomessa esimerkiksi paloasemia on sertifioitu Bespoke-menettelyn kautta.  Erillinen peruskorjauksille tarkoitettu BREEAM Refurbishment & fit-out soveltuu joustavasti eri laajuisille peruskorjauksille tilamuutoksista täydelliseen peruskorjaukseen ja mahdollistaa osakorjausten huomioinnin.

Luokitusjärjestelmä tarjoaa selkeän työkalun, jonka avulla on systemaattisempaa asettaa ympäristötavoitteita ja ohjata suunnittelua ja rakentamista. Muihin sertifiointijärjestelmiin verrattuna huomiota kiinnitetään toimistorakennuksien kohdalla erityisesti sisäilman laatuun ja maankäyttöön. Luokitus palkitsee aikaisemmin rakennettujen tonttien hyödyntämisestä, luontoarvojen suojelusta ja kehityksestä, eli rakennetaanko esimerkiksi aikaisemmalle tontille vai pitääkö raivata olemassa olevaa metsää. Tässä myös tarkastellaan, onko tontilla mahdollisesti luontoa, jota tulisi ennemmin suojella.

Sertifioinnissa haastavaa on vaatimus suunnittelun alkuvaiheessa tehtävistä selvityksistä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos sertifioinnissa auttavaa konsulttia ei ota mukaan jo rakennusvaiheen alussa, voi tiettyjä luokitustasoon vaikuttavia kriteereitä jäädä saavuttamatta. BREEAM assessorin tekemä kohdekierros on myös oleellinen osa sertifikaatin saamista, jotta suunnitteluratkaisujen toteutus saadaan varmennettua ja dokumentoitua. Sertifoituja kohteita ovat muun muassa useat Spondan kohteet, kuten Fenniakortteli, kauppakeskus Elo ja kauppakeskus Citycenter.

Olemassa olevien kiinteistöjen sertifioinnit

BREEAM In-Use sertifioinnin avulla kiinteistön teknisiä ominaisuuksia ja kestävää ylläpitoa voidaan jatkuvasti ja systemaattisesti kehittää. Luokitusjärjestelmä on olemassa oleville kiinteistöille hyvin suoraviivainen ja se perustuu kysymyslistaan.

Olemassa olevia kiinteistöjä arvioidaan BREEAM-sertifiointijärjestelmässä Commercial tai Residential -luokkien mukaan. Kriteerit eroavat hieman toisistaan näissä kahdessa luokassa. BREEAM In-Use soveltuu laajasti erilaisiin kiinteistöjen hallintamalleihin. Kohteessa arvioidaan erikseen itse kiinteistön (Asset) fyysisiä ominaisuuksia ja ympäristömyönteisyyttä sekä teknisen ylläpidon (Management) ylläpidon menettelyjä, prosesseja ja käytäntöjä.

Kiinteistöstä riippuen sertifioinnin laajuutta voi muokata koskemaan kiinteistöä, teknistä ylläpitoa tai käyttäjäorganisaation toiminnan ympäristöhallintaa. Tämä mahdollistaa sertifioinnin saamisen hyvin monenlaisille kiinteistöille ja kiinteistön erilaisissa ylläpitojärjestelyissä.

BREEAM-sertifiointi lyhyesti

  • brittiläinen sertifiointijärjestelmä
  • yksityiskohtainen, mutta joustava sertifiointijärjestelmä
  • sopii hyvin erilaisille kohteille
  • kriteeristöä voidaan räätälöidä peruskorjauslaajuudelle tai erityiskohteille
BREEAM-sertifikaatti