Kiinteistön hiililaskuri -palvelu hiilijalanjäljen pienentämiseen

Kiinteistön hiililaskuri on taloyhtiöille, kiinteistöille ja kiinteistöportfolioille tarkoitettu palvelu päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen. 

Kiinteistön hiililaskuri sopii mm. taloyhtiön hiilijalanjäljen selvittämiseen ja pienentämiseen.

Mikä on hiililaskuri-palvelu?

Kiinteistön hiililaskuri on työkalu, jolla taloyhtiöt ja kiinteistönomistajat voivat selvittää hiilijalanjälkensä, saada konkreettisia ehdotuksia sen pienentämiseksi ja parantaa energiatehokkuuttaan erilaisilla suositelluilla toimenpiteillä.

Visiona on löytää taloyhtiöille ja kiinteistöille keinoja vähentää merkittävästi päästöjään, ja lopulta vaikuttaa Suomen päästökannan pienenemiseen.

Kiinteistön hiililaskuri lyhyesti

  • Työkalu taloyhtiön tai kiinteistön päästöjen vuosittaiseen seurantaan ja vähentämiseen
  • Laskuri huomioi taloyhtiön tai kiinteistön vastuulle kuuluvat päästöt: energian- ja vedenkulutuksen, huolto- ja ylläpitotoimet sekä jätehuollon ja remontit (niin sanotut Scope 1-3 päästöt)
  • Perustuu suoritusperusteiseen laskentaan, jonka taustalla on Susteran oma laaja tuotekehitys
  • Laskenta tuottaa taloyhtiöille tai kiinteistölle ”hiilitodistuksen” ja kertoo myös sen hiilikädenjäljestä
  • Voidaan liittää osaksi muun muassa kuntoarviota ja energiatodistuksen laadintaa
  • Palvelu lanseerattiin nimellä As Oy Hiililaskuri vuonna 2023

Mitä hyötyä hiililaskurista on esimerkiksi taloyhtiölle?

Ilmaston kannalta on tärkeä saada kaikki kiinteistönomistajat aktivoitua mukaan päästötalkoisiin ja löytää oikeat keinot konkreettisten tulosten saavuttamiseen.

Monessa taloyhtiössä on kuitenkin osaamispulaa alan asiantuntijuudesta. Päästötoimet ovat puutteellisia, koska ei löydy riittävästi tietotaitoa siihen, kuinka päästöjä olisi mahdollista pienentää.

Tiedon lisäämisen lisäksi tärkeää on saada aktivoitua myös taloyhtiöt mukaan päästötalkoisiin ja löytää oikeat keinot konkreettisten tulosten saavuttamiseen.

Rakennusten osuus Suomen päästöistä on noin 30 %. Taloyhtiöiden päästöjen merkitys koko päästökannalle on huomattava, kun yli 60 % asunnoista sijaitsee taloyhtiöissä.

Hiililaskuri-palvelulla pyritään taklaamaan tiedon puutteen ongelma. Laskenta kattaa taloyhtiöiden ja kiinteistöjen vastuulle kuuluvat asiat ja niihin liittyvät päästöt, kuten lämmityksen, jätehuollon ja ylläpitopalvelut (eli Scope 1-3 päästöt).

Tuloksena saadaan kiinteistökohtainen ”hiilitodistus”, eli raportti vuotuisesta hiilijalanjäljestä ja keinoja sen pienentämiseen. Alla ote malliraportista:

Kiinteistön hiililaskurin malliraportti näyttää, miten hiilijalanjälkeä voidaan pienentää kiinteistön eri alueilla.

Laskenta mittaa myös hiilikädenjälkeä

Tavoitteena on seurata ja pienentää hiilijalanjälkeä vuosittain esimerkiksi vuositavoitteiden avulla. Laskenta mittaa myös hiilikädenjälkeä eli sitä, mitä hiilijalanjälkeen positiivisesti vaikuttavia toimia taloyhtiö tai kiinteistö tekee.

Hiililaskurin avulla saadaan päästöt läpinäkyväksi ja raportointi säännölliseksi sekä annetaan taloyhtiöille ja kiinteistöille mahdollisuuksia ja toimenpide-ehdotuksia päästöjen seuraamiseen.

Kiinteistön hiililaskuria käyttämällä selviää potentiaalinen säästötaso, mikä on mahdollista saavuttaa erilaisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi vedenkulutuksen vähentämisellä, kierrätyksen tehostamisella ja lämmitysjärjestelmän muuttamisella.

Ensimmäiset laskennat tehtiin vuonna 2023

Kiinteistön hiililaskuri -palvelu perustuu taloyhtiön tai kiinteistönomistajan antamiin lähtötietoihin, jonka pohjalta laskelmat päästöistä tehdään. Lähtötietojen kysely on pyritty rakentamaan mahdollisimman selkokieliseksi.

Susteralla on tehty kattavaa tutkimustyötä itse kerätyn päästödatan saamiseksi. Se on tarkempaa ja laadukkaampaa kuin yleisistä datalähteistä saatava tieto.

”Ajatuksena on, että taloyhtiö voi itse selvittää tuloksia jatkossa ja seurata päästöjen kehitystä vuositasolla”, Susteran asiantuntija Jonna Tappola kertoo.

Hänellä on ollut keskeinen rooli Kiinteistön hiililaskuri -palvelun rakentajana.

”Raportti tuloksista toimitetaan asiakkaalle muutamassa päivässä lähtötietojen toimittamisesta. Laskennan lopputulemana asiakas saa tulokset ja ehdotukset toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi”, Tappola kuvailee.

Keväällä 2023 laskentaa päästiin tekemään ensimmäisen asiakkaan kanssa.

”Nykytilan tuloksen lisäksi laskennassa arvioidaan parannuspotentiaalia, eli mitä olisi mahdollista tehdä päästöjen vähentämiseksi. Taloyhtiön tai kiinteistön lähtötiedot huomioiden suositellaan juuri kohteeseen sopivia toimia niin, että on mahdollista löytää keinot päästöjen pienentämiseen”, Tappola jatkaa.

Vuoden 2024 keväällä hiililaskuria on pilotoitu Taloyhtiöklubi-hankkeessa mukana olevissa kohteissa Espoossa ja Vantaalla.

Päästölaskennasta arkipäivää tulevaisuudessa myös taloyhtiöille

Suurille kiinteistön omistajille päästöjen laskenta ja raportointi on jo tullut osaksi arkea. Hiililaskurin avulla päästään tässä entistä tarkemmalle ja kohdekohtaiselle tasolle, mikä parantaa ja helpottaa päästövähennysten tiekartan laadintaa ja konkreettisten keinojen määrittelyä.

Kiinteistöliiketoiminnan kannalta päästöjen selvittäminen, raportointi ja vähentäminen on usein myös kannattavaa liiketoimintaa, ja raportointivaatimusten myötä monille jo velvoittavaakin.

Kiinteistön hiililaskurin tuottama laskenta tukee kiinteistönomistajia yritystason vastuullisuusraportoinnissa, kestävyys- eli CSRD-raportoinnissa, GHG-päästölaskennassa sekä hiilitiekartan laadinnassa.

Tavoitteena on, että päästölaskennasta tulisi arkipäivää myös taloyhtiöille, jolloin se saataisiin vuositasolla mukaan esimerkiksi tilinpäätösaineistoon. Tällöin seurantaa tehtäisiin myös päästöjen osalta, samaan tapaan kuin seurataan kustannuksia sekä energian- ja vedenkulutusta.

Kun peruskorjausten ja remonttien päästövaikutukset saadaan näkyville, niihin on mahdollista vaikuttaa myös ennakoivasti.

Laskurilla voidaan avata ”ovea” isoille vaikutuksille yksittäisessäkin taloyhtiössä

”Tavoitteena on integroida laskenta osaksi käytössä olevia kiinteistötietojärjestelmiä, mikä mahdollistaisi palvelun skaalautumisen ja helppouden sekä kasvattaisi sen vaikuttavuutta. Jos palvelu saadaan käyttöön riittävän monelle taloyhtiölle, saadaan myös näkyvä päästövähennys yhteiskunnallisesti aikaan”, palvelun vetäjänä toiminut, hankkeiden ympäristösertifiointien osastopäällikkö Simo Skogberg kuvailee.

Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kiinteistöalan toimijoihin verrattuna taloyhtiöillä riittää vielä kirittävää vastuullisuusasioissa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Susteran hiililaskuri-palvelua jatkokehitetään osana normaalia kehitystyötä, muun muassa tekemällä jatkossa vertailua samantyyppisten kohteiden välillä.

”Pyrkimyksenämme on tehdä palvelu ja vastuullisuusasiat helposti lähestyttäväksi taloyhtiöiden hallituksille, isännöitsijöille, sekä palveluntarjoajille ja huoltoyhtiöille. Tällaisilla keinoilla voidaan parhaassa tapauksessa saada iso merkitys ja vaikutus aikaan yksittäisissä taloyhtiöissä jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin”, Tappola sanoo.

Ota yhteyttä


Lue myös

Ota yhteyttä

Palvelemme valtakunnallisessa palvelunumerossamme arkisin klo 8-16.